Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə

19 may 2023

20:35:34
1367063

Пашинјанын Әлијевлә Москвада ҝөрүшү ҝөзләнилир

Мајын 25-дә Москвада Ермәнистанын баш назири Никол Пашинјанла Азәрбајҹандакы һаким режимин башчысы Илһам Әлијевын ҝөрүшү ҝөзләнилир.

Бу барәдә мајын 18-дә Никол Пашинјан һөкумәтин иҹласында дејиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, ҝөрүш тәклифи Кремлдән ҝәлиб:

“Биз Русија тәрәфиндән мајын 25-дә Владимир Путинин васитәчилији илә үчтәрәфли саммитин кечирилмәси тәклифи алмышыг. Бу тәклифи гәбул етдик”.

Никол Пашинјан ону да әлавә едиб ки, Франса Президенти, Алманија канслери вә Авропа Шурасы рәһбәринин иштиракы илә ијунун 1-дә Кишинјовда Әлијев илә бештәрәфли ҝөрүш планлашдырылыр.

О һәмчинин билдириб ки, октјабрда Гранада да бештәрәфли ҝөрүшүн кечирилмәси планлашдырылыр, Брүсселдә исә нөвбәти үчтәрәфли ҝөрүш ијулда планлашдырылыр.

Азәрбајҹанын рәсми гурумлары мајын 25-дә Москва ҝөрүшү барәдә һәр һансы ачыглама вермәјибләр.

Мајын 14-дә Брүсселдә Азәрбајҹан вә Ермәнистан лидерләри Авропа Иттифагы Шурасынын рәһбәри Шарл Мишелин васитәчилији илә ҝөрүшүбләр.

Ҝөрүшдән сонра бәјанат јајан Шарл Мишел Брүссел данышыглардан мәмнун галдығыны ифадә едиб.

Бәјанатда гејд олунур ки, тәрәфләр бир-биринин әрази бүтөвлүјүнү там шәкилдә таныдыгларыны тәсдигләмишләр.

 342/