Мүһүм Хәбәрләр
Сәмәдов: Сүлејманинин ән террорчу дөвләт сајылан Америка тәрәфиндән террор едилмәси бәшәријјәти кәдәрләндирмишдир
Американын Террорчу Сијасәтләринә Етиразлар Сәнҝимир

Сәмәдов: Сүлејманинин ән террорчу дөвләт сајылан Америка тәрәфиндән террор едилмәси бәшәријјәти кәдәрләндирмишдир

Доктор М. Сәмәдов: Гарабағ мүһарибәсиндә Сүлејмани ордумуза көмәк едиб, Азәрбајҹаны севән, халгымызын досту сајылан шәһид Сүлејмани халгымыз тәрәфиндән һеч заман унудулмајаҹаг

Сәмәдов: Сүлејманинин ән террорчу дөвләт сајылан Америка тәрәфиндән террор едилмәси бәшәријјәти кәдәрләндирмишдир
Американын Террорчу Сијасәтләринә Етиразлар Сәнҝимир

Сәмәдов: Сүлејманинин ән террорчу дөвләт сајылан Америка тәрәфиндән террор едилмәси бәшәријјәти кәдәрләндирмишдир

Доктор М. Сәмәдов: Гарабағ мүһарибәсиндә Сүлејмани ордумуза көмәк едиб, Азәрбајҹаны севән, халгымызын досту сајылан шәһид Сүлејмани халгымыз тәрәфиндән һеч заман унудулмајаҹаг

Алманија ХИН рәһбәри: АБШ-ын Ирана гаршы тәһдидедиҹи сијасәти јанлышдыр!
Америка Террорчу Режиминә Етиразлар Сәнҝимир

Алманија ХИН рәһбәри: АБШ-ын Ирана гаршы тәһдидедиҹи сијасәти јанлышдыр!

Алманија Хариҹи Ишләр назири тәһдид сијасәтини кәнара гојуб, данышыглара үз ҝәтирилмәјин ваҹиблијини вурғулајараг дејиб: “Авропа Иттифагы вәзијјәти ҝәрҝинләшдирмәк...

Америкалы психолог: Иран рәһбәри һаглыдыр. Сән бир тәлхәксән!
АмерикаХәбәрләри

Америкалы психолог: Иран рәһбәри һаглыдыр. Сән бир тәлхәксән!

Д. Трампын твитердәки бу месажы инсанлар тәрәфиндән мүхтәлиф реаксијалар илә үзләшиб.

Трампын бу ҝүлүнҹ месажына Америкада мәшһур психологлардан бири олан Жеффреј Гутерман белә ҹаваб вериб: "Иранын рәһбәри сәнин бир тәлхәк олдуғуну фикирләшир. Әлбәтдә...

Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib