AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ABNA24
çərşənbə

31 avqust 2022

18:40:43
1302227

Авропа лидерләриндән биринин Украјна барәдәки месажыны Русијаја апарырдым

Авропа лидерләриндән биринин Украјна мәсәләси барәдәки месажыны Русијаја апарырдым- дејән Иранын хариҹи ишләр назири гејд едибдир ки, Украјнада мүһарибәнин дајандырылмасы, асајиш вә сүлһүн бәргәрарына јардым үзрә идејалардан сөз ҝедир.

Һүсејн Әмир-Абдуллаһијан Москвада Русијанын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавровла ҝөрүшдән сонра онунла бирҝә мәтбуат конфрансында әлавә едиб: Иран Ислам Республикасы Украјна барәдәки мөвгејини ән јүксәк сәвијјәдә Русијаја бәјан едиб.

Украјна мәсәләсиндә бәзи һуманитар мәсәләләр, әсирләр, һәмчинин Запорожје атом електрик стансијасы диггәт мәркәзиндә дурур- дејә, Иранын хариҹи ишләр назири билдириб. Гејд едиб ки, бу вәзијјәтдән чыхыш үчүн бүтүн мөвҹуд имканлардан истифадә олунмалыдыр.

Әмир-Абдуллаһијан сөјләјиб: Динҹ мәгсәдли нүвә мәсәләсиндә дүнјадакы һәрәкәтвериҹи гүввәләрдән бири олан Иран, бу атом електрик стансијасында вә онун әтрафындакы мүһитдә тәһлүкәсизлијин бәргәрары үчүн һәр ҹүр көмәјә вә әмәкдашлыға һазырдыр.

Әмир-Абдуллаһијан санксијаларын ҝөтүрүлмәси мүзакирәләринә дә тохунуб вә Иранын дајаныглы разылашмаја чатмаг үзрә ҹиддилијиндән сөз ачыб. Вурғулајыб ки, әҝәр Америка реаллыгла һәрәкәт едәр вә мөвҹуд мәтни ҝүҹләндирәрсә, разылашмаја наил олмаг әлчатан олаҹагдыр.

Русијанын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавров да бу мәтбуат конфрансында билдирибдир ки, Москва һазыркы етапда нүвә анлашмасынын бәрпасы үзрә јекун мәтндән тамамилә разыдыр.

342/