AhlolBayt News Agency (ABNA)

Иран президенти БМТ Баш Ассамблејасынын сессијасында чыхыш едиб
21 sen 22 18:47
Ирагын Ирана гаршы мүһарибәси империализмин стратежи империја сијасәтинин нәтиҹәси иди
21 sen 22 18:47
Иранын етимадҝәтирән тәзминатлар тәләб етмәјә һаггы вар
21 sen 22 18:46
Хариҹи медиаларын тәһрикләри илә бәзи шәһәр вә университетләрдә етираз аксијалары кечирилир
21 sen 22 18:46
МТН-нин ҹинајәткарларына ҹәза верилиб
21 sen 22 18:45
Азәрбајҹанын Франсадакы сәфирлији тәләб ирәли сүрүб
21 sen 22 18:45
КТМТ миссијасы Ермәнистана ҝәлиб
21 sen 22 18:44
Өзбәкистан вә Гырғызыстан башчылары телефонла данышыблар
21 sen 22 18:44
Донетск вә Луганскын Русијаја илһагы һагда референдума Кијевдән реаксија
21 sen 22 18:44
Иранын нүвә мәсәләсинин һәллинин дипломатијаја еһтијаҹы вар
21 sen 22 18:43
Өтән һәфтә Ислам вә Шиә дүнјасынын сечилмиш хәбәрләри (2022-ҹи ил Сентјабырын 10-дан 16-а кими) - Видео
20 sen 22 20:29
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Үмуми Топлантысынын 7-ҹи Иҹласынын 3-ҹү ҝүнүнүн видео һесабаты
20 sen 22 20:15
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Үмуми Топлантысынын 7-ҹи Иҹласынын 2-ҹи ҝүнүнүн видео һесабаты
20 sen 22 19:10
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Үмуми Топлантысынын 7-ҹи Иҹласынын илк ҝүнүнүн видео һесабаты
20 sen 22 19:10
Дүнјада бәнзәри олмајан Әрбәин јүрүшүндә ушагларын актив иштиракы - Фото
20 sen 22 18:25
Иран вә Франса президентләри ҝөрүшүбләр
20 sen 22 18:10
Әмир-Абдуллаһијан: АБШ тимсаһ ҝөз јашлары төкмәк әвәзинә игтисади террора сон гојсун
20 sen 22 18:09
Санксија вә терроризм тәквекторлулуғун нәтиҹәсидир
20 sen 22 18:09
Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) зәвварларына там вар-ҝүҹләри илә хидмәт едән Ираглы мокәб рәһбәрләеи вә хадимләри - Фото
20 sen 22 18:09
Иран Азәрбајҹан васитәсилә Русија газыны алаҹаг
20 sen 22 18:08