Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

14:20:00
1439265

Нимеји Шабан мүнасибәти илә Имам Һади вә Имам Әскәринин (әлејһимә сәлам) һәрәмләри ҝүл дәстәләри илә бәзәнилди – Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бәшәријјәтин хиласкары Һәзрәт Меһди, Саһиб Заманын (Аллаһ Тәала Онун Шәрәфли Зүһуруну Тезләшдирсин) мөвлудунун илдөнүмү әрәфәсиндә 10-ҹу Имам һәзрәт Һади (әлејһи сәлам) илә 11-ҹи Имам һәзрәти Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) пак һәрәмләри чичәкләрлә бәзәдилиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

14:00:00
1439263

Гум Елми Һөвзәсинин директору Ајәтуллаһ Әрафи АБНА Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин стендини зијарәт едиб - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Гум Елми Һөвзәсинин директору Ајәтуллаһ Әлирза Әрафи Иран Медиаларынын 24-ҹү Сәрҝисиндә иштирак едиб вә Әһли-Бејт Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын стендини зијарәт едибләр. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

13:40:00
1439259

Фашист јәһудиләрин шәрриндән аманда галмаг үчүн Шәфа хәстәханасына сығынан фәләстинли гачгынлар - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ашағыдакы шәкилләр фашист сионист гүввәләринин амансыз һүҹумларынын ардынҹа Шәфа хәстәханасына сығынан фәләстинли гачгынларын вәзијјәтини ҝөстәрир. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

13:20:00
1439256

Шәрги Азәрбајҹан вилајәтинин әһалиси Имам Хаменеи һәзрәтләри илә ҝөрүш кечирибләр - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Һиҹри Шәмси тарихи илә 1356-ҹы илин 29 Бәһмән (1978-ҹи ил 18 Феврал) ајында баш вермиш Тәбриз әһалисинин шаһлыг режиминә гаршы тарихи гијамынын илдөнүмүндә Имам Хаменеи һәзрәтләри Шәрги Азәрбајҹан әјаләтиндән тәшриф ҝәтирмиш бир груп шәхс илә ҝөрүшүб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

13:00:00
1439253

Јәһуди ишғалчыларынын дүчар етдији Гәзза гачгынларын ағыр һәјат шәраити - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Фашист сионист Исраил режиминин һүҹумлары нәтиҹәсиндә евләриндән вә шәһәрләриндән дидәрҝин дүшмүш Гәззә мәзлумлары Рәфаһда чәтин вәзијјәтдә јашајырлар. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

19 fevral 2024

12:00:00
1438972

Ислам Мәзһәбләринин Јахынлашмасы Ассамблејасынын баш катибинин АБНА Хәбәр Аҝентлијинин стендини зијарәт едиб - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам Мәзһәбләринин Јахынлашмасы Ассамблејасынын баш катиби Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Һәмид Шәһриари Иран Медиаларынын 24-ҹү Сәрҝисиндә иштирак едиб вә Әһли-Бејт Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА-нын стендини зијарәт едиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

19 fevral 2024

11:30:00
1438968

Гум шәһәриндә Ираг Ислами Мүгавимәтинин јүксәк сәвијјәли командиринин аным мәрасими кечирилиб - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ираг Ислами Мүгавимәтинин јүксәк командирләриндән олан шәһид Әбу Бәкир әс-Сәдинин аным мәрасими Кәтаиб Һизбуллаһын Ирандакы нүмајәндәси тәрәфиндән Гум шәһәриндәки Имам Садиг (әлејһи сәлам) комплексиндә кечирилиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

19 fevral 2024

11:10:00
1438966

Иран Медиаларынын 24-ҹү Сәрҝисинин икинҹи ҝүнүндә АБНА Хәбәр Аҝентлијинин фәалијјәти - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: “Иран Медиаларынын 24-ҹү Сәрҝиси” 4 ҝүн мүддәтиндә февралын 21-нә кими сәһәр саат 9:30-дан 18:30-а гәдәр Теһранын Имам Хомејни (ризвануллаһи әлејһ) адына Мусәллада кечириләҹәк. Бејнәлхалг Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији - АБНА бу тәдбирдә иштирак едир вә Ҝ7 стендинин дини бөлмәсиндә шәхсијјәтләри, зијалылары вә әзиз изләјиҹиләри гәбул едир. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

19 fevral 2024

10:40:00
1438955

Гәһрәман Исламчы Журналистләр... Гәззада әлил фәләстинли мүхбир ишини давам етдирир - Видео

2018-ҹи илин мүһарибәсиндә Һазимин ајағындан бири ампутасија олунса да, лакин буна бахмајараг, о, Фәләстин халгынын ағры вә әзабыны чатдырмагдан әл чәкмәди, һәтта Ишғалчы фашист Исраил режиминин Гәззаја гаршы сон ҹари мүһарибәсиндә дә велосипедлә мүхтәлиф мәнтәгәләрә ҝедәрәк репортажлар һазырлајыр вә медиалара ҝөндәрир.

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

18:00:00
1438835

Гәззада шәһидләрин сајы 28 985 нәфәрә чатыб - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Фәләстинин Сәһијјә Назирлији сионист ишғалчы режимин Гәзза золағында сон 24 саат әрзиндә төрәтдији 13 гәтлиам нәтиҹәсиндә 127 нәфәрин шәһид олдуғуну, 205 Фәләстин вәтәндашынын да јараландығыны билдириб. Вә 7 октјабр 2023-дән бу јана Гәзза золағында шәһид оланларын үмуми сајынын 28985, јаралыларын сајынын исә 68883 нәфәрә чатдығыны ачыглајыб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

17:40:00
1438830

Әрәб дүнјасы һөкмдарларынын Фәләстинин ишғалы илә бағлы мөвгеји / Карикатура

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бејнәлхалг Әл-Гүдс әл-Әрәби гәзети Фәләстинин ишғалы илә бағлы әрәб лигасы һөкмдарларынын мөвгејини карикатураја чәкәрәк нүмајиш етдириб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

17:20:00
1438827

Имам Хаменеи: Һәр кәс сечкиләрдә иштирак етмәлидир/ Өлкәни ислаһ етмәјин јолу сечкидир!

Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри проблемләрин һәлли вә ислаһатларын апарылмасы үчүн Милли Бирлијин вә 11 Исфәнд-(01 Март) сечкиләринин ваҹиблијини вурғулајараг, һәр кәси бу мүһүм үмуммилли тәдбирдә һәвәслә иштирак етмәјә чағырыб. Вә намизәдин дүзҝүн сечилмәси, сечкинин сәмәрәлилији вә бүтөвлүјү, сечки әхлагсызлығынын гаршысынын алынмасы илә бағлы мүһүм мәгамлары дилә ҝәтирибләр.

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

17:00:00
1438822

Ајәтуллаһ Али-Һашим АБНА Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин сентини зијарәт едиб - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Вәлијји Фәгиһин Шәрги Азәрбајҹан вилајәти үзрә нүмајәндәси вә Тәбризин Имам Ҹүмәси Ајәтуллаһ Сејид Мәһәммәд Әли Али-Һашим Иран Медиаларынын 24-ҹү Сәрҝисиндә иштирак едиб вә Әһли-Бејт Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын стендини зијарәт едиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

16:30:00
1438819

Гәзза золағында шәһидләрлә аҹы вида. Сионист фашистләринин ҹинајәтләри сәнҝимир - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист фашист режиминин дөјүш машыны Гәззәјә гаршы мүһарибәнин 135-ҹи ҝүнүндә мәзлум Фәләстин халгына гаршы СОЈГЫРЫМ ҹинајәтләрини давам етдирир. Бу ҝүн медиа мәнбәләри Гәзза золағынын ҹәнубундакы Рәфаһ шәһәриндә фәләстинли шәһидләрлә видалашманын ағрылы анларынын шәкилләрини дәрҹ едиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

15:50:00
1438815

Иран Медиаларынын 24-ҹү Сәрҝисинин илк ҝүнүндә АБНА Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин стендинин гонаглары - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Иран Медиаларынын 24-ҹү Сәрҝисинин илк ҝүнүндә Иран Ислам Республикасынын мәдәнијјәт вә дин хадимләри, о ҹүмләдән Теһран халгынын нүмајәндәси Һөҹҹәтүл-Ислам Мүртәза Аға-Теһрани, шәһид Һәсән Мухтарзадәнин мөһтәрәм атасы Һөҹҹәтүл-Ислам Мухтарзадә, Тәһлүкәсизлик вә стратежи мәсәләләр үзрә аналитик доктор Чеҝини АБНА Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин гонаглары арасында идиләр. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

18:30:00
1438541

Рома Папасынын нүмајәндәси Ирагда Ајәтуллаһ Систанинин нүмајәндәси илә ҝөрүшү

Имам Һүсејнин Мүгәддәс Һәрәминин Дини Ишләр Үзрә Нүајәндәси Шејх Әбдүл-Меһди Кәрбәлаји, Ватиканын нүмајәндәси вә Ромадакы рәсми китабханасынын рәһбәри Анҹело Винчезо Занини Кәрбәладакы офисиндә гаршылајыб.

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

18:00:00
1438527

Макрон: Фәләстин дөвләтинин танынмасы артыг бизим үчүн табу дејил (J)

Гејд едәк ки, әксәр инкишаф етмәкдә олан өлкәләр Фәләстини бир өлкә кими таныса да, Гәрби Авропа өлкәләринин әксәријјәти һәлә буну етмәјиб вә мүстәгил Фәләстин дөвләтинин Исраиллә данышыглар апарараг јардылмасы барәдә инадкарлыг едирләр; Бу арада Исраил исә бу мәсәлә илә бағлы һеч бир данышыглара разы дејил.

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

17:40:00
1438498

Африка Бирлији: Бејнәлхалг иҹтимаијјәт Фәләстинә гаршы ҹинајәтләрә ҝөз јуммамалыдыр

О, әлавә едиб: Биз Африка лидерләриндән Гәзза халгынын изтирабларына сон гојмаға көмәклик етмәји хаһиш едирик.

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

17:15:00
1438489

Ливан Һизбуллаһ Шиә Ттәшкилаты сионист фашистләринин һәрби дәниз базасына һүҹум етди - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ливан Һизбуллаһ Шиә Тәшкилатынын дөјүшчүләри ишғалчы Исраил фашист режиминин ордусуна мәхсус "Рәс ән-Нәгураһ" дәниз базасыны мүвафиг силаһларла һәдәфә алыблар. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

16:45:00
1438487

Вилајәти: АБШ, Инҝилтәрә вә сионистләр бөлҝәнин ҝәләҹәјиндә мүтләг шәкилдә һеч бир рол ојнамајаҹаглар

Вилајәти билдириб ки, Мүгавимәт Гүввәләринин ҝенишләнмәси сионистләрин вә АБШ-н бөлҝәдәки ифратчылыглары илә мүбаризә үчүн чохлу имканлар јарадыр вә бу групун бөлҝәдәки мәгсәди, сионист режим вә онларын һавадарлары илә мүбаризә апармаг, Авропанын Гәрби Асија реҝиону үзәриндә һөкмранлығына сон гојмаг, Фәләстин халгыны вә диҝәр мәзлим халглары мүдафиә етмәкдир.