Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:06:50
1282492

Иранын иҹазәси олмадан һеч бир өлкә Фарс көрфәзинә бурахыла билмәз

Иран ордусунун координасија үзрә рәис мүавини вурғулајыб: "Иран Ордусунун Һәрби Дәниз Гүввәләри Ислам Республикасынын иҹазәси олмадан һеч бир өлкәнин Фарс көрфәзиндә олмасына иҹазә вермәјиб".

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:06:15
1282491

Ислам Пејғәмбәринә (с) һөрмәтсизлик едән јазычы өлүм ајағындадыр

Јерли вахтла ҹүмә ҝүнү Нју-Јоркда бычагла һүҹума мәруз галан "Шејтан ајәләри" китабынын мүртәд мүәллифи вә Ислам Пејғәмбәринә (с.ә.с) һөрмәтсизлик едән Салман Рүшдинин сөзчүсү билдириб ки, о, саатларла давам едән ҹәраһијјә әмәлијјатындан сонра сүни тәнәффүс апараты илә нәфәс алыр вә даныша билмир.

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:05:35
1282490

Азәрбајҹан Республикасы ордусунун мөвгеләри атәшә тутулуб

Азәрбајҹан Республикасы Мүдафиә Назирлији билдириб ки, Өтән сутка әрзиндә бу өлкә ордусунун мөвгеләри ермәни силаһлы бирләшмәләри тәрәфиндән үмумиликдә 8 дәфә атәшә тутулуб.

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:04:37
1282489

Бакы аеропортуна тәҹили ениш олуб

"Түрк Һава Јоллары" авиаширкәтинә мәхсус ТҺЈ4055 Бишкек-Анталја рејсини һәјата кечирән тәјјарә Бакы аеропортуна тәҹили ениш едиб.

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:04:14
1282488

Бин Салман әлејһдарларыны сыхышдырмаг үчүн тәһлүкәсизлик бөлмәси јарадыб

Мәлуматлы мәнбәләр билдирибләр ки, Сәудијјә Әрәбистанынын вәлиәһди бу јахынларда өлкә хариҹиндәки әлејһдарларыны үчүн јени тәһлүкәсизлик бөлмәси јарадыб.

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:03:41
1282487

Испанијада гураглыг фонунда су мүһарибәси горхусу вар

Испанијанын ҹәнубунда гураглығын давам етмәси вә бу бөлҝәдә су чатышмазлығы фонунда бу өлкәнин јерли иҹмалары арасында су мүһарибәләринин баш вермәси илә бағлы нараһатлыг јараныб.

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:03:00
1282486

Пентагон: Русија базасында баш верән партлајышларын мәншәјини билмирик

Пентагон Крымдакы Русија һәрби базасында баш верән сон партлајышларын сәбәби илә бағлы һеч бир мәлуматы олмадығыны, ејни заманда АБШ-ын Кијевә белә бир һүҹуму һәјата кечирә биләҹәк һеч бир силаһ вермәдијини вурғулајыб.

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:02:33
1282485

Пекинин АБШ-ын ТАД системинин Ҹәнуби Корејада јерләшдирилмәсинә реаксијасы

Пекин Ҹәнуби Корејада ТАД анти-баллистик ракетдән мүдафиә системинин јерләшдирилмәси дә дахил олмагла АБШ-ын Шәрги Асијада һәрби нүфузуну ҝүҹләндирмәк сәјләрини давам етдирмәсинә реаксијада билдириб ки, Чин бу мәсәләни диггәтдән кәнарда сахлаја билмәз.

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:01:52
1282484

Русија АБШ-ла мүнасибәтләрин тамамилә кәсилмәси илә бағлы хәбәрдарлыг едиб

Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин рәсмиси хәбәрдарлыг едиб ки, Москва илә Вашингтон арасында мүнасибәтләр “ҝери дөнмәз нөгтәјә" чата вә индики вәзијјәтдән даһа да писләшә биләр.

мәнбә :
bazar

14 avqust 2022

15:01:23
1282483

Америка полиси Трампын игамәтҝаһындан 11 дәст мәхфи сәнәд әлә кечириб

АБШ-ын кечмиш президенти Доналд Трамп игамәтҝаһында АБШ-ын нүвә сәнәдләринин олмасыны инкар етдији һалда, АБШ Федерал Полиси онун евиндән 11 дәст мәхфи сәнәд әлә кечириб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:22:58
1282135

Гурани-Кәримә һөрмәтсизлик писләниб

Иран боју дини елмләр һөвзәләринин рәиси Алманијанын Һамбург шәһәриндә Гурани-Кәримә гаршы һөрмәтсизлији писләјиб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:22:28
1282134

Иран даһа үч пејк јаратмаг нијјәтиндәдир

Иран Ислам Республикасы "Хәјјам" пејкинин даһа үч версијасыны јаратмаг нијјәтиндәдир.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:21:58
1282133

Ҝүрҹүстан мүсәлманлары депутаты гынадылар

Азәрбајҹан Милли Мәҹлисинин депутаты Фазил Мустафанын мәтбуата ачыгламасында Борчалыда кечирилән Ашура јүрүшү илә бағлы сәсләндирдији фикирләри Ҝүрҹүстанда бирмәналы гаршыланмајыб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:21:35
1282132

Лачын дәһлизи әтрафында вәзијјәт үчтәрәфли бәјанатын әсасында һәлл едилмәлидир

Русија һөкумәти дејир ки, Лачын дәһлизи әтрафында вәзијјәт үчтәрәфли бәјанатын шәртләри әсасында һәлл едилмәлидир.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:20:58
1282131

Чавушоғлу: Нормаллашма үчүн мүәјјән аддымлар атылыб

Түркијәнин хариҹи ишләр назири бәјан едиб ки, онун өлкәси илә Ермәнистан арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасы просеси давам едир.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:20:34
1282130

Ермәнистанын Гафан шәһәринә Иран тәрәфиндән баш консул тәјин едилиб

Иран Абидин Вәрамини Ермәнистанын Гафан шәһәринә баш консул тәјин едиб вә баш консул Ермәнистана ҝәлиб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:20:08
1282129

Мүгавимәтин сионист режимә ҹавабы

Ливан Һизбуллаһынын һава һүҹумундан мүдафиә системи бу өлкәнин сәмасына тәҹавүз етмиш сионист режимин бир әдәд пилотсуз тәјјарәсини һәдәфә алыб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:18:55
1282127

Америка тәнәззүл етмәкдәдир

Американын сабиг президенти тәблиғат видеолары үслубунда чәкилмиш бир филмдә Американы “тәнәззүл етмәкдә олан өлкә” адландырыб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:18:21
1282125

Гросси Запорожје АЕС-ин фөвгәладә вәзијјәти һагда хәбәрдарлыг едиб

Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин баш директору дүнјанын ән ири атом електрик стансијасынын бөһранлы вәзијјәти һагда хәбәрдарлыг едиб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:17:55
1282124

Украјна тахылы Африканын јеринә, Авропаја ҝедир

Русија Хариҹи Ишләр Назирлији Гәрб өлкәләринин дүнјанын әрзаг тәһлүкәсизлији барәдә тәрәддүд јаратмаларыны тәнгид едиб.