Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

11:30:00
1371236

Ислам Ингилабы Рәһбәринин Имам Хомејнинин (р.ә) вәфатынын 34-ҹү илдөнүмү мәрасиминдә чыхыш едиб – Фото (2)

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ислам Ингилабынын Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи Ислам Ингилабынын Баниси Имам Хомејнинин (Аллаһын Ризваны Она Олсун) вәфатынын 34-ҹү илдөнүмүндә иштирак едиб вә нитг сөјләјиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

11:11:00
1371234

Гум шәһәриндә Ислам Ингилабынын Баниси Һз. Имам Хомејнинин (р.ә) реһләтинин 34-ҹү илдөнүмү илә бағлы аным мәрасими - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Гумда, Һәзрәт Мәсумәнин (әлејһа сәлам) һәрәминдә Имам Хомејнинин (р.ә) адына шәбистанда Имам Хомејнинин (ризвануллаһ әлејһ) реһләтинин 34-ҹү илдөнүмү илә бағлы аным мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә Һүҹҹәтүл-Ислам вә әл-Мүслимин Рафии чыхыш едибләр. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

10:40:00
1371231

Тәбриз шәһәриндә 14 Хордад, Имам Хомејни һәзрәтләринин вәһатынын илдөнүмү илә бағлы аным мәрасими – Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, өтән ҝүн, 04 ијун 2023-ҹи ил базар ҝүнү, Тәбризин "Имам Хомејни (р) адына Мусәлла”нын амфитеатр залында Ислам Ингилабынын Баниси Имам Хомејнинин (р.а) вәфатынын 34-ҹү илдөнүмүнә һәср олунмуш аным мәрасими кечирилирб. Мәрасимдә Тәбризин ингилабчы халгы бөјүк ҹошгу илә иштирак едибләр. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

10:20:00
1371223

Ислам Ингилабы Рәһбәринин Имам Хомејнинин (р.ә) вәфатынын 34-ҹү илдөнүмү мәрасиминдә чыхыш едиб – Фото (1)

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ислам Ингилабынын Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи Ислам Ингилабынын Баниси Имам Хомејнинин (Аллаһын Ризваны Она Олсун) вәфатынын 34-ҹү илдөнүмүндә иштирак едиб вә нитг сөјләјиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

10:00:00
1371220

Исфаһанда Ислам Ингилабынын Баниси Имам Хомејни (р.ә) һәзрәтләринин вәфатынын илдөнүмүнә һәср олунмуш мәрасим - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ислам Ингилабынын Баниси, Имам Хомејнинин (ризвануллаһи тәала) вәфатынын 34-ҹү илдөнүмү илә бағлы аным мәрасими Исфаһанын Шәһидләр Ҝүлзарынын Салонунда рәсмиләр вә Исфаһан халгынын мүхтәлиф тәбәгәләринин иштиракы илә кечирилиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

09:40:00
1371216

Өтән һәфтә баш верән дүнјанын сечилмиш мүһүм хәбәрләри (27 Мај-02 Ијун) – Видео Хәбәр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам дүнјасы вә Шиә аләминин сон бир һәфтәдә (27 Мај-02 Ијун тарихләриндә) баш верән сечилмиш һадисәләри илә ашағыдакы видео репортажда таныш ола биләрсиниз: Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

06:05:00
1371199

Инфографија / 2010-ҹу илдән 2023-ҹү илә гәдәр дүнјада мүсәлманларын артымы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Гәрб мүәссисәләринин апардығы статистикаја ујғун олараг дүнјада мүсәлманларын артым сајы 2010-ҹу илдән 2023-ҹү илә гәдәр һејрәтләндириҹи олмушдур. Әлһәмду Лилләһир Раббил аләмин Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

05:45:00
1371197

Данышан шәкил, Илһам Күрдијев вә меһрибан Әрдоғанын андичмә мәрасиминдә Ираг Күрдүстанынын сәдри Н.Бәрзанилә - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Түркијәдә Әедоғанын андичмә мәрасиминдә јаллы ҝетмәјә ҝедән Илһам Күрдијев вә Меһрибан Әлијеванын, Ираг Күрдүстанынын сәдри Нечирван Бәрзани, түркијәли сијасәтчи Синан Оған вә НАТО-нун баш катиби Јенс Столтенберг илә хатирә шәкилләри јајымланыб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar

4 iyun 2023

10:06:00
1371087

Русија Силаһлы Гүввәләринин артиллеријачылары иргчи Украјна Силаһлы Гүввәләринин команда мәнтәгәсини мәһв етмә аны - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Русија Силаһлы Гүввәләринин Ҹәнуб Һәрби Даирәсинин 8-ҹи Ордусунун 1-ҹи АК-нин 9-ҹу бригадасынын артиллеријачылары Донетскин шимал-гәрбиндәки Первомајскоје рајонунда иргчи Украјна Силаһлы Гүввәләринин команда мәнтәгәсини мәһв едибләр. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar

4 iyun 2023

09:30:00
1371084

Зеленски сионист фашистләринә гаршы апарылан 3 ијун ҝүнүнүн әсас һадисәләри - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Русијанын Зеленски сионист фашистләринә гаршы апардығы әмәлијјатларын 3 ијун тарихиндә баш верән әсас һадисәләри илә таныш олун. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

10:00:00
1370885

Русија артиллеријасы Авдиивка јахынлығында Украјна Силаһлы Гүввәләринин мөвгеләрини јандырыб - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Русија Силаһлы Гүввәләринин 1454-ҹү алајынын артиллеријасы БМ-21 Град МЛРС јандырыҹы мәрмиләриндән истифадә етмәклә украјналы јараглыларын мөвгеләрини ашкар едәрәк атәшә тутуб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

09:40:00
1370883

Пригожин: Белә ҝедәрсә биз Белгород вилајәтинә ҝәлиб рус халгымызы горујаҹағыг

Пригожин: “...Дәвәт ҝөзләмәјәҹәјик вә иҹазә истәмәјәҹәјик. Јеҝанә одур ки, сурсат тәләб едәҹәјик, онларсыз ҝәлмәк фајдасыздыр”.

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

09:20:00
1370852

Түркләр күрдләри гырмаг үчүн АТАК-лары галдырдылар 3 күрд өлдүрүлдү

Бу барәдә Түркијә дахили ишләр назири Сүлејман Сојлу Твиттердә јазыб.

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

09:00:00
1370849

Пентагондан Чинә “үлтүматов”: Тајван боғазы илә ојнамајын, пис олар!

Буну АБШ мүдафиә назири Ллојд Остин дејиб.

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

08:40:00
1370843

Илһам Әлијев Путинә шыллаг атды, Зеленскинин Әлијевә бу жести ҝүндәмә чеврилди – Видео

Һәр ики сионист үнсүрләрү олан Илһам вә Зленсикинин рус дилиндә дејил, инҝилис дилиндә данышмасы тәһлилчиләрин ачыгламаларына ҝөрә Президент Владимир Путинә нөвбәти шыллаг атылмалары кими гијмәтләндирилиб.

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

08:10:00
1370835

Бир тондан артыг чәтәнә биткиси мүәјјән едиләрәк Арзу вә Лејла әлијеваларын наркотиҹарәт дөвријјәсинә верилиб – Фото

Чәкиси 1 тондан артыг 1673 әдәд чәтәнә биткиси тәһлүкәсизлик тәдбирләринә риајәт едилмәклә топланараг Арзу вә Лејла әлијеваларын наркотиҹарәт дөвријјәсинә бурахылыблар.

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

07:50:00
1370832

Сионист режимин Бакыја сәфәринин ардынҹа әлијевләр сүлалә режимин ХИН-и азәрбајҹанлылары Ирана сәфәр етмәкдән чәкиндириб

Өз сәфирлијинә гурама һүҹум тәшкил едәрәк Иранла әлагәләрини минимума ендирән илһам әлијев инди дә Азәрбајҹан вәтәндашларыны Ирана сәфәр етмәкдән чәкиндирир.

мәнбә :
cümə

2 iyun 2023

21:33:34
1370746

Сионист режимлә әлагә, удузмуш ат үзәриндә сәрмајә јатырмаг демәкдир

Сионист режим башчысынын Азәрбајҹан Республикасына сәфәринә ишарә едән һөҹәттүлислам вәлмүслимин Сејид Мәһәммәд-Әли Али-Һашим дејиб: Бүтүн шәраит ҝөстәрир ки. Гәрб тәнәззүл вә мәһволма истигамәтиндәдир. Гәрб ҹәрәјаны вә онун ганунсуз өвлады олан сионист режимлә әлагә, удузмуш ат үзәриндә сәрмајә јатырмаг демәкдир. Вә биз бу гәнаәтдәјик ки, Азәрбајҹан Республикасынын мүсәлман, дост вә гардаш халгы гәсбкар Исраил режиминин бу һәрәктинин ҹавабыны верәҹәкдир.

мәнбә :
cümə

2 iyun 2023

21:32:51
1370745

Иран БМТ БА-нын сәдр мүавини сечилиб

БМТ Баш Ассамблејасы јекдил сәслә Иран Ислам Республикасынын Нју-Јоркдакы даими нүмајәндәсини бу ассамблејанын јетмиш сәккизинҹи иҹласынын сәдр мүавини сечиб.

мәнбә :
cümə

2 iyun 2023

21:32:18
1370743

Иран илә Өзбәкистан арасында игтисади әмәкдашлыг сәнәдләри имзаланыб

Иран-Өзбәкистан бирҝә игтисади комиссијасынын он бешинҹи иҹласы мајын отуз бириндә Дашкәнд шәһәриндә кечирилиб.