AhlolBayt News Agency (ABNA)

Әмир Абдуллаһиан: АБШ вә Иран арасында месаж мүбадиләси давам едир
26 sen 22 20:10
Ушаг гатили олан сионист ҹүһүдләри јәһуди бајрамы бәһанәси илә Әл-Әгса Мәсҹидинә һүҹум едибләр - Фото
26 sen 22 12:31
Тәбризин мөмин әһалиси кафир иғтишашчыларла мүбаризә апаран полис гүввәләринә ҝүл будаглары бағышлајараг тәшәккүр едибләр - Фото
26 sen 22 12:20
Пејғәмбәрин вә Имам Һәсәнин шәһадәтләри ҝүнү мүнасибәти илә Кәрбәладан Нәҹәфи әшрәфә кими пијада јүрүшләрә старт верилмушдир – Фото
26 sen 22 12:07
Имам Заман (ә) һәзрәтләринин зүһуруну ҝөзләјән мүнтәзирләрин иштиракы илә Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Нүдбә дуасы охунуб - Фото
26 sen 22 11:45
Әмирул-мөминин Әли ибн Әбу Талибин (ә) һәрәминдә ҹамаатла мәғриб вә иша намазлары гылыныб – Фото
26 sen 22 11:32
Гум Елми Һөвзәси сон иғтишашлара вә кафир үнсүрләр тәрәфиндән мүгәддәс атрибутларын тәһгир олунмасына гаршы аксијасы – Фото
25 sen 22 16:12
Сәфәр ајынын 28-и ҝеҹәси Һз. Мәсумә һәрәминдә Һз. Муһәммәд Пејғәмбәр вә Имам Һәсән Мүҹтәбанын шәһадәти гејд едилиб – Фото
25 sen 22 15:59
Бәһрејнин Кәрзкан бөлҝәсиндә Сәфәр ајынын 28-нә кечән ҝеҹә Һз. Муһәммәд Пејғәмдәрин шәһадәтинин илдөнүмү гејд олунуб – Фото
25 sen 22 15:36
Һз. Муһәммәд Пејғәмбәрин (с) шәһадәтинин илдөнүмү ҝеҹәси Әмирүл-мөминин (ә) һәрәминдә зәвварлар үчүн сүфрә ачылыб - Фото
25 sen 22 15:21
ИИР президенти ҹәнаб Сејјид Рәисинин иштиракы илә мәктәбләрдә јени тәдрис илинин башланмасы мәрасими кечирилиб - Фото
25 sen 22 15:10
Һәзрәт Муһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы Куфә Мәсҹидиндә әзадарлыг - Фото
25 sen 22 14:40
Бајден Русијаны даһа чох санксијаларла һәдәләди
24 sen 22 22:09
Иран ХИН сөзчүсү апартеид режимин баш назиринин ачыгламаларына мүнасибәт билдириб
24 sen 22 22:08
Мүнафигләр вә монархистләрин Тәбриздә бомба гурашдырмаг ҹәһди
24 sen 22 22:07
Азәрбајҹан ордусунун 3 һәрбчиси јараланыб
24 sen 22 22:07
Иран сәрһәдләрин дәјишдирилмәсинә гаршыдыр
24 sen 22 22:07
“Ермәнистанын тәһлүкәсизлијини мүзакирә етдик”
24 sen 22 22:06
Ҝүрҹүстан вә Ермәнистан баш назирләри арасында ҝөрүш олуб
24 sen 22 22:06
Сәдр мүсәлманлар арасында зоракылығын, мәзһәб савашынын дајандырылмасына чағырыб
24 sen 22 22:05