Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
çərşənbə axşamı

29 noyabr 2022

06:20:00
1327165

Иран Ислам Республикасы Ордусунун нүмунәви дәниз бөлмәләринин парады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Иран Ислам Республикасынын Президенти Һөҹҹәтүл-Ислам вәл мүслимин, доктор Сејјид Ибраһим Рәисинин иштиракы илә Иран Ислам Республикасы Силаһлы Гүввәләринин нүмунәви дәниз һиссәләринин парады кечирилиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
çərşənbə axşamı

29 noyabr 2022

05:45:00
1327160

Ҹаск әһалисинин мүхтәлиф тәбәгәләри Иран Ислам Республикасынын Президенти илә ҝөрүшүбләр - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Иранын Ҹаск шәһәринин әһалисинин мүхтәлиф тәбәгәләри Иран Ислам Республикасынын Президенти Һөҹҹәтүл-Ислам вәл мүслимин, доктор Сејјид Ибраһим Рәиси илә ҝөрүшүбләр. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

28 noyabr 2022

18:07:13
1327095

Алимәгамлы Рәһбәр Иранда нәһәнҝ дәниз потенсиалындан истифадәни үмуми мәдәнијјәтә чевирмәјә чағырыб

Ислам Ингилабынын Али Мәгамлы Рәһбәри Иран Ислам Республикасы Ордусунун Һәрби Дәниз Гүввәләринин бир груп командири илә ҝөрүшдә дәнизин нәһәнҝ имканларындан истифадәнин өлкәдә үмуми мәдәнијјәтә чеврилмәли олдуғуну вурғулајыблар.

мәнбә :
bazar ertəsi

28 noyabr 2022

18:06:33
1327094

"Ыран Ынтернатионал" телевизија каналынын Ирандакы әсас нүмајәндәси һәбс едилиб

"Ыран Ынтернатионал" телевизија каналынын Ирандакы әсас нүмајәндәси һәбс едилиб.

мәнбә :
bazar ertəsi

28 noyabr 2022

18:06:03
1327093

Бәһрам Әмирәһмәдијан: Иранын мөвгеји принсипиал вә ганунидир

Аврасија мәсәләләри үзрә експерт билдириб ки, Иранын Ҹәнуби Гафгазда сәрһәдләрин дәјишдирилмәсинә гаршы чыхмасыны принсипиал вә ганунидир.

мәнбә :
bazar ertəsi

28 noyabr 2022

18:05:39
1327092

Тале Бағырзадәјә ишҝәнҹә верилир

Мүсәлман Бирлији Һәрәкаты сәдринин тәзјигләрә етираз олараг аҹлыг аксијасына башладығы билдирилир.

мәнбә :
bazar ertəsi

28 noyabr 2022

18:05:05
1327091

“Азәрбајҹан Республикасы истибдад дөвләтидир”

Танынмыш политолог Мејдан ТВ-јә мүсаһибәдә Илһам Әлијевин һөкумәтини сәрт шәкилдә тәнгид едиб.

мәнбә :
bazar ertəsi

28 noyabr 2022

18:04:36
1327090

Нахчыван МР-дәки вәзијјәт Бакынын јадына дүшүб

30 илә јахындыр Нахчыван МР-да вәзифәдә олан шәбәкәнин ағыр коррупсија әмәлләри мәһз инди үзә чыхарылыр.

мәнбә :
bazar ertəsi

28 noyabr 2022

18:04:12
1327089

Сионист медиа: Дүнја Чемпионатында нә гәдәр мәнфур олдуғумузу анладыг

“Једиот Аһронот” гәзети сионист режим мүхбирләринин Гәтәрдә кечирилән дүнја чемпионатыны ишыгландыраркән үзләшдикләри проблемләрә тохунараг, әрәб дүнјасында “Исраил”ә нә дәрәҹәдә нифрәт едилдијини анладыгларыны етираф едиб.

мәнбә :
bazar ertəsi

28 noyabr 2022

18:03:47
1327088

Путин: Русија јени базарларына үз тутур

Русија президенти Газахыстанын реҝионларарасы әмәкдашлыг форумунда чыхышы заманы дејиб: "Тиҹарәт мүнасибәтләриндә бејнәлхалг бөһраны нәзәрә алараг, онун өлкәси ихраҹ вә идхал маршрутуну јени базарлара дәјишир".

мәнбә :
bazar

27 noyabr 2022

18:58:55
1326801

Гарабағ игтисади рајону нијә "Дағлыг Гарабағ әразиси" кими ҝөстәрилиб?

Азәрбајҹан Республикасынын Мүдафиә Назирлији Русија МН-ин Гарабағ игтисади рајонуну "Дағлыг Гарабағ әразиси" кими гејд етмәсинә етираз едәрәк буну арзуолунмаз һал адландырыб.

мәнбә :
bazar

27 noyabr 2022

18:58:19
1326800

Әлијевин Иран азәриләри барәдә јухусу јозулмајаҹаг

Азәрбајҹан Республикасына һаким кәсилмиш аилә режиминин башчысы нөвбәти дәфә тәхрибат характерли бәјанаты илә Теһраны сынамаг истәди.

мәнбә :
bazar

27 noyabr 2022

18:56:34
1326799

Инсанлар јемәкдән имтина етмәјә мәҹбур галырлар

Британија истеһлакчы ассосиасијасы тәк јашајан һәр үч валидејндән биринин јашајыш хәрҹләрини өдәмәк үчүн јемәкдән имтина етмәли вә ја гида банкларына баш чәкмәли олдуғуну ачыглајыб.

мәнбә :
bazar

27 noyabr 2022

18:55:59
1326798

Чинлиләр һөкумәтин карантин ганунларына етираз едибләр

Чин халгы ковид-19-а јолуханларын сајынын артмасынын ардынҹа бу өлкә боју тәтбиг едилән карантинләрин ҝенишләнмәсинә етиразда бир нечә шәһәрдә күчәләрә чыхыб.

мәнбә :
bazar

27 noyabr 2022

18:55:33
1326797

Әмир-Абдуллаһијан Беларус хариҹи ишләр назиринин вәфаты мүнасибәтилә башсағлығы вериб

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Беларус хариҹи ишләр назиринин вәфаты мүнасибәтилә вердији месажда онун өз мәсулијјәти дөврүндә ики өлкә мүнасибәтләринин ҝенишләндирилмәси саһәсиндәки сәдагәтли сәјләрини дәјәрли адландырыб.

мәнбә :
bazar

27 noyabr 2022

18:55:06
1326796

Иран футбол федерасијасы ФИФА-ја етираз едиб

Иран футбол федерасијасы ФИФА-ја ҝөндәрдији емаил-дә Америка футбол федерасијасынын Иран бајрағынын ҝөрүнүшүнү дәјишдирмәсини писләјибдир.

мәнбә :
şənbə

26 noyabr 2022

19:58:43
1326505

Әфганыстанын кечмиш һөкумәти милјардларла доллары бош јерә хәрҹләјиб

Бир АБШ тәшкилаты кечмиш Әфганыстан һөкумәтинин милјардларла долларлыг һуманитар јардымы бош јерә хәрҹләдијини етираф едиб.

мәнбә :
şənbə

26 noyabr 2022

19:58:12
1326504

Ишғал олунмуш әразиләрдә сәфирлијин ачылмасы тәсдигләниб

Азәрбајҹан Республикасы Президенти Илһам Әлијев Азәрбајҹанын сионистләрин ишғалы алтында олан Фәләстин әразиләриндә сәфирлијинин фәалијјәтинин тәмин едилмәси һаггында сәрәнҹам имзалајыб.

мәнбә :
şənbə

26 noyabr 2022

19:57:41
1326503

И.Әлијев РС-ләрин фәалијјәтиндән ҝилејләнмәјиб

Нојабрын 26-да Русија Федерасијасынын Президенти Владимир Путин Азәрбајҹан Республикасынын Президенти Илһам Әлијевә зәнҝ едиб.

мәнбә :
şənbə

26 noyabr 2022

19:57:11
1326501

Сүлһмәрамлылар Бакыны сүлһ уғрунда әмәкдашлыг етмәмәкдә иттиһамландырыб

Русија сүлһмәрамлылары Гарабағда Азәрбајҹан топонимләриндән истифадә етмәмәси илә бағлы Азәрбајҹан Мүдафиә Назирлијинин иттиһамларына ҹаваб вериб.