Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:22:58
1282135

Гурани-Кәримә һөрмәтсизлик писләниб

Иран боју дини елмләр һөвзәләринин рәиси Алманијанын Һамбург шәһәриндә Гурани-Кәримә гаршы һөрмәтсизлији писләјиб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:22:28
1282134

Иран даһа үч пејк јаратмаг нијјәтиндәдир

Иран Ислам Республикасы "Хәјјам" пејкинин даһа үч версијасыны јаратмаг нијјәтиндәдир.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:21:58
1282133

Ҝүрҹүстан мүсәлманлары депутаты гынадылар

Азәрбајҹан Милли Мәҹлисинин депутаты Фазил Мустафанын мәтбуата ачыгламасында Борчалыда кечирилән Ашура јүрүшү илә бағлы сәсләндирдији фикирләри Ҝүрҹүстанда бирмәналы гаршыланмајыб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:21:35
1282132

Лачын дәһлизи әтрафында вәзијјәт үчтәрәфли бәјанатын әсасында һәлл едилмәлидир

Русија һөкумәти дејир ки, Лачын дәһлизи әтрафында вәзијјәт үчтәрәфли бәјанатын шәртләри әсасында һәлл едилмәлидир.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:20:58
1282131

Чавушоғлу: Нормаллашма үчүн мүәјјән аддымлар атылыб

Түркијәнин хариҹи ишләр назири бәјан едиб ки, онун өлкәси илә Ермәнистан арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасы просеси давам едир.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:20:34
1282130

Ермәнистанын Гафан шәһәринә Иран тәрәфиндән баш консул тәјин едилиб

Иран Абидин Вәрамини Ермәнистанын Гафан шәһәринә баш консул тәјин едиб вә баш консул Ермәнистана ҝәлиб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:20:08
1282129

Мүгавимәтин сионист режимә ҹавабы

Ливан Һизбуллаһынын һава һүҹумундан мүдафиә системи бу өлкәнин сәмасына тәҹавүз етмиш сионист режимин бир әдәд пилотсуз тәјјарәсини һәдәфә алыб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:18:55
1282127

Америка тәнәззүл етмәкдәдир

Американын сабиг президенти тәблиғат видеолары үслубунда чәкилмиш бир филмдә Американы “тәнәззүл етмәкдә олан өлкә” адландырыб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:18:21
1282125

Гросси Запорожје АЕС-ин фөвгәладә вәзијјәти һагда хәбәрдарлыг едиб

Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин баш директору дүнјанын ән ири атом електрик стансијасынын бөһранлы вәзијјәти һагда хәбәрдарлыг едиб.

мәнбә :
şənbə

13 avqust 2022

13:17:55
1282124

Украјна тахылы Африканын јеринә, Авропаја ҝедир

Русија Хариҹи Ишләр Назирлији Гәрб өлкәләринин дүнјанын әрзаг тәһлүкәсизлији барәдә тәрәддүд јаратмаларыны тәнгид едиб.

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

20:07:41
1281771

Иран вә Азәрбајҹан арасында чохшахәли дашымалар инкишаф едир

Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹан Республикасындакы сәфири дејиб: "Иран вә Азәрбајҹан Республикасы арасында автомобил көрпүсүнүн тамамланмасы һәр ики өлкәдә бизнесин вә онлар арасында чохшахәли дашымаларын инкишафына тәкан верәҹәк".

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

20:06:30
1281770

Теһран әһалисинин анти-сионист аксијасынын јекун бәјанатында сионист режимин ҹинајәтләри писләниб

Теһран әһалисинин анти-сионист аксијасынын јекун бәјанатында сионист режимин Гәззәдәки ҹинајәти писләнилиб вә Фәләстинин Ислами мүгавимәти дәстәкләниб.

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

20:06:01
1281769

Алимәгамлы Рәһбәрин иштиракы илә Имам Сәҹҹадын (ә) шәһадәт ахшамы мәрасими кечирилиб

Ислам Ингилабынын Алимәгамлы Рәһбәринин иштиракы илә Имам Хомејни (р.ә) адына һүсејнијәдә Һәзрәт Имам Сәҹҹадын (ә) шәһадәт ахшамына һәср едилмиш матәм мәрасими кечирилиб.

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

20:05:34
1281768

Бакы: Нахчывана алтернатив маршрут Ирандан олаҹаг

Азәрбајҹан Республикасынын хариҹи ишләр назири Ермәнистанла коммуникасија маршрутунун јарадылмасы проблемләринә тохунараг дејиб: “Биз Иран Ислам Республикасы илә әлдә етдијимиз разылашмаја ујғун олараг, Араз чајы үзәриндә илк бирҝә көрпү тикиләҹәк вә Нахчывана алтернатив јол олаҹаг".

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

20:05:05
1281767

Азәрбајҹан сәфирлијинә һүҹум едәнләр һардады?

Азәрбајҹанын Британијадакы сәфири Елин Сүлејманов АПА-ја мүсаһибәсиндә Азәрбајҹан Республикасынын Лондондакы сәфирлијинә һүҹум едәнләрин Лондон полиси тәрәфиндән азадлыға бурахылдыгларыны истисна етмәјиб.

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

20:04:26
1281766

Конја шәһәриндә Ислам Һәмрәјлији Ојунларынын ачылыш мәрасими кечирилиб

Рәҹәб Тајјиб Әрдоғанын чыхышы илә Түркијәнин Конја шәһәриндә Ислам Һәмрәјлији Ојунларынын ачылыш мәрасими кечирилиб.

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

20:03:56
1281765

Франсада јени јанғын рекорду

Авропа Мешә Јанғынлары Мәлумат Системи билдириб ки, Франса 2022-ҹи илин јајында мешә јанғынларынын һәјәҹан вериҹи рекордуну гејдә алыб.

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

20:03:29
1281764

Русија Украјнанын јүзләрлә "Һимар" вә "Һаубитса" ракетини мәһв едиб

Русија Мүдафиә Назирлији Украјна ордусунун ики нөв габагҹыл ракетләринин сахландығы анбара уғурлу һүҹум етдијини ачыглајыб.

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

20:02:55
1281763

Азәрбајҹан торпагларында сепаратчыларын башчысы вилла тикдирир

Ҝөјчә ҝөлү саһилиндә Арајик Арутјунјан үчүн дәбдәбәли маликанә тикилир.

мәнбә :
cümə axşamı

11 avqust 2022

13:39:00
1281535

Ислам вә Шиә дүнјасынын сечилмиш визуал хәбәрләри; Кәшмирдән Шами-Гәрибана кими - Видео

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА / Видео хидмәти: Ашағыдакы видеода дүнјанын, Ислам вә Шиә аләминин сон бир нечә ҝүнүн сечилмиш хәбәрләринә мүхтәлиф хәбәр аҝентликләринин камера ракурсундан чәкилмиш фотоларына баха биләрсиниз: Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!