Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
çərşənbə

24 iyul 2024

11:00:00
1474215

Ислам Аләми вә Шиә Дүнјасынын сечилмиш дүнја хәбәрләри / Видео

Ислам Аләми вә Шиә Дүнјасынын сечилмиш дүнја хәбәрләри

мәнбә :
çərşənbə

24 iyul 2024

10:40:00
1474212

Шиә Дүнјасы вә Ислам Аләминин сечилмиш дүнја хәбәрләри / Видео

Шиә Дүнјасы вә Ислам Аләминин сечилмиш дүнја хәбәрләри

мәнбә :
çərşənbə

24 iyul 2024

10:15:00
1474199

Белчикалы ҝәнҹләр, Ингилаб Рәһбәринә ҹаваб мәктубу үнванладылар

Белчикалы ҝәнҹләр: "Сизин дәвәт месажыныз биздә дәрин тәәсүрат јаратды..."

мәнбә :
çərşənbə

24 iyul 2024

09:45:00
1474189

1446-ҹи илин Мүһәррәм ајы үчүн хүсуси бурахылыш: Илаһи Сифәтләрин тәҹәссүмү олан Мәсум Имамлар (әлејһимус сәлам) / Фото-инфо

Илаһи Сифәтләрин тәҹәссүмү олан Мәсум Имамлар (әлејһимус сәлам)

мәнбә :
çərşənbə

24 iyul 2024

09:15:00
1474188

1446-ҹи илин Мүһәррәм ајы үчүн хүсуси бурахылыш: Әмәвиләрә гаршы ингилабын башланғыҹ нөгтәси олан Ашура Гијамы

Әмәвиләрә гаршы ингилабын башланғыҹ нөгтәси олан Ашура Гијамы

мәнбә :
çərşənbə

24 iyul 2024

08:45:00
1474184

1446-ҹи илин Мүһәррәм ајы үчүн хүсуси бурахылыш: Ашура сәһнәси Илаһи Адларын тәзаһүрү / Фото-инфо

Ашура сәһнәси Илаһи Адларын тәзаһүрү

мәнбә :
çərşənbə

24 iyul 2024

08:15:00
1474183

1446-ҹи илин Мүһәррәм ајы үчүн хүсуси бурахылыш: Кәрбәла саһнәси гәләбә вә зәфәр газанмағын мәнасыны изһар едир / Фото-инфо

Кәрбәла саһнәси гәләбә вә зәфәр газанмағын мәнасыны изһар едир

мәнбә :
çərşənbə axşamı

23 iyul 2024

08:29:00
1473970

Камала Һаррис Д. Трампы јыртыҹы вә фырылдагчы адландырды / Видео

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији - АБНА: Камала Һаррис Д. Трампы јыртыҹы вә фырылдагчы адландырды: “Мән мәһкәмә залында прокурор идим. Бу ролда мән бүтүн тип ҹинајәткарларла мәшғул олдум, гадынларын тәһгир едән јыртыҹылыр, истеһлакчылары соған фырылдагчылар, өз мәнфәәтләри үчүн гајдалары позан фырылдагчылар. Она ҝөрә дә дедијим заман мәни ешидин: мән Доналд Трамп типини таныјырам”.

мәнбә :
bazar ertəsi

22 iyul 2024

15:00:00
1473762

Парис 2024-ҹи илин Олпиадасында Фәләстин Бајрағыны јерә ендириб – Видео

Гејд едәк ки, Франса полисинә белә бир анти-Фәләстин әмринин верилмәси Фәләстинин 2024-ҹү ил Парис Олимпиадасында рәсмән јарышдығы бир вахтда баш верир.

мәнбә :
bazar ertəsi

22 iyul 2024

14:40:00
1473757

Имам Һүсејн (ә) Матәми Дүнјада, Русија, Кырым, Севастопол – Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә олдуғу кими Русијанын Крым Мухтар Республикасынын Севастопол федерал шәһәриндәки, Гуран вә Әһли Бејт Евиндә дә Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) әзадарлығы кечирилир. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

22 iyul 2024

14:10:00
1473754

Имам Һүсејн (ә) Матәми Дүнјада, Ирагын сүнни күрдләри Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) әза сгахлајыр – Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә олдуғу кими Ирагда да Әһли-бејт (әлејһимус сәлам) давамчыларындан әлавә сүнни әһли дә Имам Һүсејнә матәм сахлајыр. Белә ки, Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) әзадарлыг мәрасими Ашура ҝүнү Ирагын шималында Күрдүстан бөлҝәсинин Сүлејманијјә шәһәриндә Гадиријјә Кәсәнзани Тәригәт тәрәфиндән кечирилиб Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

22 iyul 2024

13:39:00
1473752

Имам Һүсејн (ә) Матәми Дүнјада, Шәрги Африканын ән бөјүк шәһәриндә Ашура мәрасими – Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә олдуғу кими Кенијада да Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) вә Онун садиг сәһабәләринә матәм мәрасими сахланылыр. Кенијанын пајтахты вә Шәрги Африканын ән бөјүк шәһәри Најроби шәһәриндә Шиәләрин издиһамлы иштиракы илә Ашура ҝүнү әзадарлыг мәрасими кечирилиб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

22 iyul 2024

13:20:00
1473750

Имам Һүсејн (ә) Матәми Дүнјада, Ниҝеријада Ашура мәрасиминдә АБШ вә “Исраил”ин бајраглары јандырылды – Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә олдуғу кими Ниҝеријада да Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) вә Онун садиг сәһабәләринә матәм мәрасими сахланылыр. Белә ки, Ниҝеријанын Баучи шәһәриндә Шиәләрин издиһамлы иштиракы илә Ашура ҝүнү әзадарлар АБШ вә “Исраил”ин бајрагларыны тапдалајараг јандырыблар. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

22 iyul 2024

13:00:00
1473747

Имам Һүсејн (ә) Матәми Дүнјада, Африкада Ашура - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә олдуғу кими Ниҝеријада да Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) вә Онун садиг сәһабәләринә издиһамлы матәм мәрасими сахланылыр. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar ertəsi

22 iyul 2024

12:40:00
1473744

Имам Һүсејн (ә) Матәми Дүнјада, Ниҝеријада издиһамлы Ашура мәрасими - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә олдуғу кими Ниҝеријада да Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) вә Онун садиг сәһабәләринә издиһамлы матәм мәрасими сахланылыр. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar

21 iyul 2024

12:39:00
1473462

Әнсаруллаһ рәсмиси сионист режиминә сәсләнди: Јәмәнлиләрин ағрылы вә дәрдли ҹавабыны ҝөзләјин

Әнсаруллаһын сијаси бүросунун үзвү сионистләрә хитаб етди: “Сечиминиз ҝәлдијиниз јерә гајытмаг вә ја сығынаҹагларда галараг, Американын дәстәјиндән јарарланмамагдыр.”

мәнбә :
bazar

21 iyul 2024

12:25:00
1473454

Ушаг гатили сонист фашист режими Јәмәнә һава зәрбәләр ендириб - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмәнин Сәһијјә Назирлији базар ҝүнү сәһәр елан едиб ки, ишғалчы Исраил сионист режиминин Јәмәнин Һудејдә лиманына етдији һава һуҹумунда индијәдәк 3 мүлки вәтәндаш шәһид олуб вә 87 нәфәр исә мүхтәлиф дәрәҹәли психоложи вә мадди хәсарәтләр алыб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
bazar

21 iyul 2024

11:45:00
1473447

АБШ Мәркәзи Команданлығы командиринин АБШ мүдафиә назиринә мәктубу: Јәмәндә ифласа уғрадыг

АБШ Мәркәзи Команданлығы командири АБШ мүдафиә назиринә ҝөндәрдији мәхфи мәктубда јазыб: Јәмәнин Исраилә бағлы ҝәмиләрә гаршы һүҹумларынын гаршысыны алмаг үчүн Гәрбин Гырмызы дәнизә етдији һәрби мүдахиләләри уғурсузлугла нәтиҹәләниб.

мәнбә :
bazar

21 iyul 2024

10:50:00
1473439

Сионист Фашист режими Јәмәнин Һудејдә лиманына күтләви һүҹум едиб - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист режим дөјүшчүләри Јәмәнин гәрбини ҝүҹлү шәкилдә бомбалајыб. Мәлумата әсасән, Һудејдә лиманынын нефт анбары вә Һудејдә електрик стансијасынын јанаҹаг анбары сионист режим Ф35-ләри тәрәфиндән бомбардман едилиб. Нәтиҹәдә лиман вә електрик стансијасынын бир нечә әмәкдашы шәһид олуб вә јараланыб. Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!

мәнбә :
şənbə

20 iyul 2024

16:00:00
1473294

Өтән һәфтәнин сечилмиш дүнја хәбәрләри / Видео

Өтән һәфтәнин сечилмиш дүнја хәбәрләри