Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

11:30:00
1371236

Ислам Ингилабы Рәһбәринин Имам Хомејнинин (р.ә) вәфатынын 34-ҹү илдөнүмү мәрасиминдә чыхыш едиб – Фото (2)

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

11:11:00
1371234

Гум шәһәриндә Ислам Ингилабынын Баниси Һз. Имам Хомејнинин (р.ә) реһләтинин 34-ҹү илдөнүмү илә бағлы аным мәрасими - Фото

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

10:40:00
1371231

Тәбриз шәһәриндә 14 Хордад, Имам Хомејни һәзрәтләринин вәһатынын илдөнүмү илә бағлы аным мәрасими – Фото

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

10:20:00
1371223

Ислам Ингилабы Рәһбәринин Имам Хомејнинин (р.ә) вәфатынын 34-ҹү илдөнүмү мәрасиминдә чыхыш едиб – Фото (1)

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

10:00:00
1371220

Исфаһанда Ислам Ингилабынын Баниси Имам Хомејни (р.ә) һәзрәтләринин вәфатынын илдөнүмүнә һәср олунмуш мәрасим - Фото

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

09:40:00
1371216

Өтән һәфтә баш верән дүнјанын сечилмиш мүһүм хәбәрләри (27 Мај-02 Ијун) – Видео Хәбәр

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

06:05:00
1371199

Инфографија / 2010-ҹу илдән 2023-ҹү илә гәдәр дүнјада мүсәлманларын артымы

мәнбә :
bazar ertəsi

5 iyun 2023

05:45:00
1371197

Данышан шәкил, Илһам Күрдијев вә меһрибан Әрдоғанын андичмә мәрасиминдә Ираг Күрдүстанынын сәдри Н.Бәрзанилә - Фото

мәнбә :
bazar

4 iyun 2023

10:06:00
1371087

Русија Силаһлы Гүввәләринин артиллеријачылары иргчи Украјна Силаһлы Гүввәләринин команда мәнтәгәсини мәһв етмә аны - Видео

мәнбә :
bazar

4 iyun 2023

09:30:00
1371084

Зеленски сионист фашистләринә гаршы апарылан 3 ијун ҝүнүнүн әсас һадисәләри - Видео

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

10:00:00
1370885

Русија артиллеријасы Авдиивка јахынлығында Украјна Силаһлы Гүввәләринин мөвгеләрини јандырыб - Видео

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

09:40:00
1370883

Пригожин: Белә ҝедәрсә биз Белгород вилајәтинә ҝәлиб рус халгымызы горујаҹағыг

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

09:20:00
1370852

Түркләр күрдләри гырмаг үчүн АТАК-лары галдырдылар 3 күрд өлдүрүлдү

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

09:00:00
1370849

Пентагондан Чинә “үлтүматов”: Тајван боғазы илә ојнамајын, пис олар!

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

08:40:00
1370843

Илһам Әлијев Путинә шыллаг атды, Зеленскинин Әлијевә бу жести ҝүндәмә чеврилди – Видео

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

08:10:00
1370835

Бир тондан артыг чәтәнә биткиси мүәјјән едиләрәк Арзу вә Лејла әлијеваларын наркотиҹарәт дөвријјәсинә верилиб – Фото

мәнбә :
şənbə

3 iyun 2023

07:50:00
1370832

Сионист режимин Бакыја сәфәринин ардынҹа әлијевләр сүлалә режимин ХИН-и азәрбајҹанлылары Ирана сәфәр етмәкдән чәкиндириб

мәнбә :
cümə

2 iyun 2023

21:33:34
1370746

Сионист режимлә әлагә, удузмуш ат үзәриндә сәрмајә јатырмаг демәкдир

мәнбә :
cümə

2 iyun 2023

21:32:51
1370745

Иран БМТ БА-нын сәдр мүавини сечилиб

мәнбә :
cümə

2 iyun 2023

21:32:18
1370743

Иран илә Өзбәкистан арасында игтисади әмәкдашлыг сәнәдләри имзаланыб