Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

14:20:00
1439265

Нимеји Шабан мүнасибәти илә Имам Һади вә Имам Әскәринин (әлејһимә сәлам) һәрәмләри ҝүл дәстәләри илә бәзәнилди – Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

14:00:00
1439263

Гум Елми Һөвзәсинин директору Ајәтуллаһ Әрафи АБНА Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин стендини зијарәт едиб - Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

13:40:00
1439259

Фашист јәһудиләрин шәрриндән аманда галмаг үчүн Шәфа хәстәханасына сығынан фәләстинли гачгынлар - Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

13:20:00
1439256

Шәрги Азәрбајҹан вилајәтинин әһалиси Имам Хаменеи һәзрәтләри илә ҝөрүш кечирибләр - Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

20 fevral 2024

13:00:00
1439253

Јәһуди ишғалчыларынын дүчар етдији Гәзза гачгынларын ағыр һәјат шәраити - Фото

мәнбә :
bazar ertəsi

19 fevral 2024

12:00:00
1438972

Ислам Мәзһәбләринин Јахынлашмасы Ассамблејасынын баш катибинин АБНА Хәбәр Аҝентлијинин стендини зијарәт едиб - Фото

мәнбә :
bazar ertəsi

19 fevral 2024

11:30:00
1438968

Гум шәһәриндә Ираг Ислами Мүгавимәтинин јүксәк сәвијјәли командиринин аным мәрасими кечирилиб - Фото

мәнбә :
bazar ertəsi

19 fevral 2024

11:10:00
1438966

Иран Медиаларынын 24-ҹү Сәрҝисинин икинҹи ҝүнүндә АБНА Хәбәр Аҝентлијинин фәалијјәти - Фото

мәнбә :
bazar ertəsi

19 fevral 2024

10:40:00
1438955

Гәһрәман Исламчы Журналистләр... Гәззада әлил фәләстинли мүхбир ишини давам етдирир - Видео

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

18:00:00
1438835

Гәззада шәһидләрин сајы 28 985 нәфәрә чатыб - Видео

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

17:40:00
1438830

Әрәб дүнјасы һөкмдарларынын Фәләстинин ишғалы илә бағлы мөвгеји / Карикатура

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

17:20:00
1438827

Имам Хаменеи: Һәр кәс сечкиләрдә иштирак етмәлидир/ Өлкәни ислаһ етмәјин јолу сечкидир!

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

17:00:00
1438822

Ајәтуллаһ Али-Һашим АБНА Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин сентини зијарәт едиб - Фото

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

16:30:00
1438819

Гәзза золағында шәһидләрлә аҹы вида. Сионист фашистләринин ҹинајәтләри сәнҝимир - Фото

мәнбә :
bazar

18 fevral 2024

15:50:00
1438815

Иран Медиаларынын 24-ҹү Сәрҝисинин илк ҝүнүндә АБНА Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин стендинин гонаглары - Фото

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

18:30:00
1438541

Рома Папасынын нүмајәндәси Ирагда Ајәтуллаһ Систанинин нүмајәндәси илә ҝөрүшү

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

18:00:00
1438527

Макрон: Фәләстин дөвләтинин танынмасы артыг бизим үчүн табу дејил (J)

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

17:40:00
1438498

Африка Бирлији: Бејнәлхалг иҹтимаијјәт Фәләстинә гаршы ҹинајәтләрә ҝөз јуммамалыдыр

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

17:15:00
1438489

Ливан Һизбуллаһ Шиә Ттәшкилаты сионист фашистләринин һәрби дәниз базасына һүҹум етди - Видео

мәнбә :
şənbə

17 fevral 2024

16:45:00
1438487

Вилајәти: АБШ, Инҝилтәрә вә сионистләр бөлҝәнин ҝәләҹәјиндә мүтләг шәкилдә һеч бир рол ојнамајаҹаглар