Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
çərşənbə

13 sentyabr 2023

08:50:00
1393367

Сәудијјә Әрәбистанынын Теһрандакы сәфири: Иранла бүтүн саһәләрдә әлагәләримиз ҝүҹлү олаҹаг!

Сәудијјә Әрәбистанынын Ирандакы јени сәфири өлкәсинин Иран Ислам Республикасы илә әлагәләриндә јени фәслин башламасындан мәмнунлуғуну ифадә едәрәк вурғулајыб: “Бу әлагәләр тиҹарәт, игтисадијјат вә инвестисијалар дахил олмагла бүтүн саһәләрдә ҝүҹлү олаҹаг.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Өтән ахшам Чин Халг Республикасынын Теһрандакы сәфирлијиндә Чин Халг Ҹүмһуријјәтинин јаранмасынын 74-ҹү илдөнүмү мәрасиминдә иштирак едән Абдуллаһ бин Сәуд Әл-Анзи мәрасимин кәнарында ИРНА-нын хариҹи хәбәр мүхбири илә мүсаһибәдә дејиб: “Әлһәмдүлиллаһ, Сәудијјә Әрәбистаны Краллығы илә Иран Ислам Республикасы арасында әлагәләр бәрпа олунуб. Бу мүнасибәтләр конструктив, мөһкәм вә үмуми мараглара, гаршылыглы һөрмәтә вә меһрибан гоншулуға әсасланаҹаг.”

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!