Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
bazar

21 may 2023

11:39:24
1367559

Ингилабын Мүәззәм Рәһбәри: Кәнар ҝүҹләр Иранла гоншулары арасында проблем јаратмагда фәаллыг ҝөстәрирләр

Ислам Ингилабынын Мүәззәм Рәһбәри Иранын бир чох өлкәләрлә еләҹә дә, мүһүм вә әһәмијјәтә малик өлкә сәрһәдләринә тохунараг бујуруб ки, "кәнар әлләр Иран вә гоншулары арасында проблемләр јаратмагда фәалдыр вә һеч бир һалда бу сијасәтин һәјата кечирилмәсинә јол верилмәмәлидир"

Али Рәһбәрин Мәлумат Бүросунун мәлуматына ҝөрә, Һз.Ајәтуллаһул Узма Хаменеи бу ҝүн (шәнбә) Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин рәсмиләри вә сәфирләри илә ҝөрүшүндә өлкәдән узагда јерләшән, еләҹә дә јахын вә гоншу Ислам өлкәләри илә әлагәләрин сијаси хәттинин әһәмијјәтинә тохунараг билдириб ки, "бу ҝүн дүнјанын бир нечә бөјүк вә мүһүм дөвләтләринин бәзи һадисәләрдә о ҹүмләдән бејнәлхалг сијасәтин әсас истигамәтләриндә Иран Ислам Республикасы илә әмәкдашлығы вә һәмрәјлији ҝөрүнмәмиш бир һадисәдир вә биз бу фүрсәти лајигинҹә дәјәрләндирмәли, һәмин өлкәләрлә әлагәләри даһа да ҝүҹләндирмәлијик"

Ингилабын Мүәззәм Рәһбәри бу сәфирләрлә ҝөрүшүндә һазыркы дүнја дүзәниндәки јени таразлығын јаранмасына вә бу мөвзунун дүнја әдәбијјатында тез-тез тәкрарландығыны билдирәрәк бујуруб ки, дүнја дүзәниндәки таразлыг ҝүҹләринин формалашмасы узунмүддәтли вә ҝөзләнилмәз һадисәләрлә долу олдугҹа тәлатүмлү бир просесдир вә белә бир һадисәләрин тәсиринә мәруз галан өлкәләрин буна даир фәргли фикирләри вә зиддијјәтли јанашмалары вар.

Һәзрәт Ајәтуллаһ Узма Хаменеи уғурлу хариҹи сијасәтин әсас мејар вә ҝөстәриҹиләрини дә нәзәрдән кечирәрәк вурғулајыб ки, хариҹи сијасәтдә игтидар "јалварыш " дипломатијасынын рәдд едилмәси, "Һикмәт" дедикдә бејнәлхалг әлагәләрдә тәдбирли аддым вә "мәсләһәт" дедикдә исә, јәни чәтин манеәләрин дәф едәрәк өз јолуна давам етдирмәк үчүн чевик вә мәгсәдәујғун олараг ирәлиләмәси мәнасыны верир вә бу Иран дипломатијасында үч әсас ачар сөз олараг дәјәрләдирди.

Ингилабын али лидери сијасәт аләминдә рәгиб тәрәфә етимадсызлығы “һикмәтли” давранышын диҝәр бир тәрәфи кими гијмәтләндирәрәк бујурду ки, "әлбәттә ки, сијасәт аләминдә һәр бир сөз јалан сајылмамалыдыр; Чүнки онларын арасында дүрүст вә гәбул едиләси сөзләр вар, амма бүтүн сөзләрә етибар етмәк дә лазым дејил"

Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи уғурлу вә фәхрә лајиг хариҹи сијасәт һагда данышаркән, “Өлкәнин мүхтәлиф мәсәләләрә јанашмаларынын мәнтигини ггаршылыглы етимад вә инамлы шәкилдә ачыгламаг баҹарығы”, “Дүнјада баш верән мүхтәлиф сијаси-игтисади ҝерчәкликләри, һадисә вә ҹәрәјанларында тәсирли вә истигамәтләндириҹи иштирак", "Ирана гаршы һәдәләјиҹи вә гәбул едилмиш сијаси гәрарларын тәнзимләнмәси вә азалдылмасы", "Тәһлүкә јарадаҹаг мәркәзләрин ҝүҹдән салынмасы вә зәифләдилмәси", "Иранла мүттәфиг олан дөвләтләрин вә даирәләрин ҝүҹләндирилмәси вә өлкәнин стратежи хәттинин даһа да инкишафы" вә "мәрһәләли шәкилдә фәлаијјәт едән ҝизли реҝонал вә глобал сәвијјәли гәбул едилмиш гәрарлар вә тәдбирләрин мүәјјәнләшдирилмәси" кими 6 принсип һагда әсаслы нөгтәләрә тохунуб.

342/

шәрһиниз