Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

29 oktyabr 2022

21:07:59
1318566

Әмир Абдуллаһијан: Кијев авропалы сијасәтчиләрин тәсиринә дүшмәмәлидир

Иранын хариҹи ишләр назири украјналы һәмкары Дмитри Кулеба илә телефон данышығында Гәрб өлкәләринин Украјнаја гаршы истифадә үчүн Русијаја пилотсуз тәјјарәләр ҝөндәрмәси илә бағлы иддиаларыны бир даһа рәдд едәрәк, билдириб ки, Украјна бәзи ифратчы авропалы сијасәтчиләрин тәсиринә дүшмәмәк үчүн диггәтли олмалыдыр.

Һүсејн Әмир Абдуллаһијан Украјна мүһарибәсиндә Иранын пилотсуз тәјјарәләринин истифадәси илә бағлы иддиалары гәти шәкилдә рәдд едәрәк, вурғулајыб: "Иран Ислам Республикасы сәккиз иллик тәтбиг едилмиш мүһарибәни ҝеридә гојуб вә бу сәбәбдән Украјна, Јәмән вә сајирә өлкәләрдә мүһарибәјә гаршыдыр".

"Бизим Русија илә јахшы мүнасибәтләримиз вар вә кечмишдән мүдафиә саһәсиндә әмәкдашлығымыз олуб, лакин Украјнадакы мүһарибә илә бағлы сијасәтимиз [һәр ики] өлкәнин әрази бүтөвлүјүнә һөрмәт етмәк, дөјүшән тәрәфләрә силаһ ҝөндәрмәмәк вә мүһарибәјә вә инсанларын дидәрҝин дүшмәсинә сон гојмаға чағырмагдыр", - дејә, о гејд едиб.

Әмир Абдуллаһиан Иранын ики өлкәнин һәрби експертләринин иштиракы илә вә һеч бир васитәчинин иштиракы олмадан техники ҝөрүшләр кечирмәјә һазыр олдуғуну вурғулајыб.

Украјнанын хариҹи ишләр назири дә өз нөвбәсиндә Иранын Украјнадакы мүһарибәјә силаһ ҝөндәрмәмәси илә бағлы мөвгејини јүксәк гијмәтләндириб.

Кулеба ики өлкәнин нүмајәндә һејәтләри арасында техники һәрби данышыгларын апарылмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.

О, өлкәсинин һеч вахт башгаларынын тәсири алтында һәрәкәт етмәјәҹәјини сөјләјиб.

342/