AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə axşamı

14 oktyabr 2021

17:26:40
1188851

Африка Хәбәрләри – Әлҹәзајир

Әлҹәзаир гондарма Исраил режиминин бу өлкәјә гаршы тәшкил етдији суи -гәсдин гаршысыны алды

Полис ачыгламасында дејилир: "Шүбһәлиләрин евләриндә сәлаһијјәтли мәһкәмә органларынын нәзарәти алтында ахтарышлар апарылыб вә “МАК” террор тәшкилатынын Исраил гурумлары илә давамлы тәмасда олдуғуну ҝөстәрән сәнәдләр ашкар едилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ҹезајир сәлаһијјәтлиләри, билдирибләр ки, кәшф етдикләри сәнәдләр, алынан етирафлар, сүбутлар буну ҝөстәрир ки, "МАК" сепаратчы һәрәкатынын Сионист режим вә Мәракеш илә сых әлагәләри вардыр.

Әл-Гүдс Әл-Әрәби бөлҝәләрарасы гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Әлҹәзаир телевизијасы, сионист режим вә Шимали Африка өлкәси тәрәфиндән дәстәкләнән сепаратчы бир террор шәбәкәсинин тәшкил етдији бир суи-гәсдин гаршысыны алмаға наил олуб.

Әлҹәзаир полиси вердији ачыгламада әлавә едиб ки, әмәлијјатдан сонра дахили сепаратчы партијаларын иштиракы илә өлкә дахилиндә силаһлы әмәлијјат кечирмәји планлашдыран 17 шүбһәли шәхс һәбс едилиб.

Полис ачыгламасында дејилир: "Шүбһәлиләрин евләриндә сәлаһијјәтли мәһкәмә органларынын нәзарәти алтында ахтарышлар апарылыб вә “МАК” террор тәшкилатынын Исраил гурумлары илә давамлы тәмасда олдуғуну ҝөстәрән сәнәдләр ашкар едилиб.

Гејд едәк ки, “МАК” грруплашмасы, 2002 -ҹи илдә Фәрһат Меһни тәрәфиндән сепаратчы бир јанашма илә гурулуб. Фәрһат Меһни һазырда Франсада јашајыр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!