Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar

17 sentyabr 2023

08:30:00
1394031

ИИР ХИН Спикеринин Атом Енержиси Аҝентлијинин баш директорунун бәјанатына сәрт реаксијасы

Насир Кәнани АБШ вә Гәрб өлкәләринә хатырладыб: “Иран бу ҹүр сијаси суи-истифадәләрин, о ҹүмләдән Аҝентлијин дурумуну сијасиләшдирмәк ҹәһдинин нәтиҹәләри барәдә әввәлләр хәбәрдарлыг етмишди!”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Насир Кәнани Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин баш директору Рафаел Гроссинин Иран Ислам Республикасынын Аҝентлијин бир нечә тәҹрүбәли мүфәттишинин тәјинатынын ләғви илә бағлы вердији бәјанатына ҹаваб олараг билдириб:

“Тәәссүф ки, Иран Ислам Республикасынын Аҝентлик илә мүсбәт, конструктив вә давамлы гаршылыглы фәалијјәтинә бахмајараг, үч Авропа өлкәси вә АБШ Валиләр Шурасынын мәканындан өз сијаси мәгсәдләри үчүн суи-истифадә етдиләр.”

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!