Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə axşamı

23 may 2023

21:01:45
1368233

Азәрбајҹанда мәһрәмләр арасында евлилик тәһлүкәси

Азәрбајҹан Республикасында сүни мајаланма мәркәзләринин фолликул донорундан истифадәси барәдә гануни базанын, лазымлы системин вә нәзарәтин олмамасы өлкә дә мәһрәмләр арасында никаһ еһтималыны артырыр.

сон ҝүнләр сосиал шәбәкәләрдә ҝәнҹ гадынлардан фолликулларын пулла алындығына даир еланлара раст ҝәлинир. Белә ки, фолликул Инстаҝрам* сосиал шәбәкәсиндәки фолликул донорлуғуна даир сәһифәләрдә донор оланлара 400-700 манат өдәниш едиләҹәји билдирилир.

Спутник Азәрбајҹан бунунла бағлы журналистик арашдырма апарыб. Арашдырма јазысында дејилир: "Фолликул донору" сәһифәсинин админи Спутник Азәрбајҹан-ын сорғусуна ҹаваб олараг билдириб ки, проседур 12 ҝүн давам едир. Бунун үчүн әввәлҹә донор гадынлара мүхтәлиф дәрман препаратлары верилир. Гадынын јаш һәдди исә 18-29 олмалыдыр. Әсасән һамиләлик кечирмиш гадынлара үстүнлүк верилир. Билдирилиб ки, бир гадын бир нечә дәфә фолликул донору ола биләр. Проседур барәдә даһа әтрафлы мәлумат донор гадын мүајинә олундугдан сонра верилир.

Спутник Азәрбајҹан сүни мајаланма мәркәзләринин фолликул донорундан истифадәнин гануни олуб-олмадығыны арашдырыб.

Сумгајыт Тибб Мәркәзи ПҺШ-нын директор мүавини Перинатал Мәркәзин рәһбәри Тәранә Рәҹәбли билдириб ки, Азәрбајҹанда мөвҹуд ганунларда репродуктив һүҹејрә донорлуғу тәсбит едилмәјиб. Һәмчинин донорларын хүсуси гејдијјат системи дә јохдур. Она ҝөрә дә фолликул донорларынын олуб-олмамасы һаггында һеч бир рәсми мәлумат гејд едилмир.

Бир гадынын фолликул илә бир неҹә гадынын бәтнинә ембрионун јерләшдирилмәсинә ҝәлинҹә, Т.Рәҹәбли билдириб ки, нәзәри олараг бир гадын фолликулу илә бир нечә пасијенти мајаландырмаг мүмкүндүр.

“Бејнәлхалг практикада репродуктив һүҹејрә донорлары хүсуси системдә гејдијјата алыныр, бу да бир донордан садәҹә бир ресипиент үчүн фолликул топланмасына шәраит јарадыр. Һәмчинин никаһа дахил оларкән бу систем васитәсилә ҝизлилик горунмасы шәрти илә јохламалар апарылыр, бу да ҝәләҹәкдә баҹы-гардаш никаһларынын гаршысыны алыр”, - дејә һәмсөһбәтимиз билдириб.

Перинатал Мәркәзин рәһбәри Азәрбајҹан Республикасында исә репродуктив һүҹејрә донорларынын хүсуси системдә гејдијјата алынмадығыны хатырладыб вә бунун сүни мајаланма мәркәзләринин өз виҹданларына бурахылдығыны дејиб.

Бу мөвзуда һәр кәси дүшүндүрән суаллардан бири дә ејни фолликуллардан доғулан ушагларын баҹы-гардаш сајылыб-сајылмамасыдыр.

Мүтәхәссис билдириб ки, бир гадын фолликулундан јетишдији үчүн бу ҹүр көрпәләр баҹы-гардаш сајылыр.

”Ҝенетик олараг ејни гадынын јумурта һүҹејрәсиндән инкишаф едән ембрионлар баҹы-гардаш сајылырлар вә беләликлә, трансфер сонрасы дүнјаја ҝәлән ушаглар баҹы-гардаш олурлар.”- дејә Тәранә Рәҹәбли дејиб.

Һәким донорларын системсиз истифадәсинин ҝәләҹәкдә баҹы гардашларын никаһы еһтималыны ортаја чыхараҹағы барәдә хәбәрдарлыг едиб.

342/