Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
bazar

21 may 2023

11:37:47
1367557

Лос-Анҹелесдә "Артсах Республикасы" мејданы

АБШ-ын Лос-Анҹелес Шәһәр Шурасы шәһәрин гәрбиндә Уилшир булвары илә Гренвилл проспектинин кәсишмәсиндәки јери “Артсах Республикасы мејданы” адландырмаг гәрарына ҝәлиб.

Ермәни аҝентликләри хәбәр верир ки, бу барәдә “Лаист” порталы мәлумат јајыб. Сәнәддә гәрарын “Лос-Анҹелесдән минләрлә километр узаглыгда ермәниләр үчүн дөјүшән бөлҝәнин шәрәфинә” верилдији вурғуланыб.

Шәһәр шурасынын ермәни сәдри Пол Крекорјанын сөзләринә ҝөрә, Азәрбајҹанын Лос-Анҹелесдәки консуллуғу бурада јерләшдији үчүн мәһз бу кәсишмә сечилиб.

Сабиг малијјә назири, Фикрәт Јусифов “Јени Мүсават”а билдириб ки, бундан өнҹә дә АБШ-да бәзи күчәләрә “артсах” адынын верилмәси һаллары олуб:

 “Шәхсән өзүм бунун шаһиди олмушам. Кечән ил АБШ-да сәфәрдә оларкән Калифорнија штатындакы орта шәһәрләрин бириндә күчәләрдән биринә ”арсах" ады верилдијини шәхсән ҝөрдүм”,- Фикрәт Јусифов дејиб .

Ф.Јусифов һесаб едир ки, бејнәлхалг һүгугун белә мәсәләләрлә бағлы тәләбләри арашдырылмалы вә бунунла бағлы Азәрбајҹан һөкумәти Америка Бирләшмиш Штатлары һөкумәтинә аидијјәти етираз үнванламалыдыр.

342/