Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə axşamı

18 may 2023

21:06:20
1366885

Пашинјан: Азәрбајҹанын 86 600 квадрат километр әразисини таныјырыг

Ермәнистанын баш назири Никол Пашинјан Азәрбајҹанын "әрази бүтөвлүјүнү" 86,6 мин квадрат километр ҹиварында таныдығыны бәјан едиб.

Бу барәдә о, Авропа Шурасынын саммитиндә чыхышы заманы билдириб.

Азәрбајҹанла мүнасибәтләрин нормаллашмасына тохунан баш назир Авропа Шурасынын рәһбәри Шарл Мишелин бу јахынларда вердији бәјанаты хатырладараг дејиб: “Ермәнистанын Азәрбајҹан әразисинин 86,6 мин квадрат километрини, Азәрбајҹанын Ермәнистан әразисинин 29,8 мин квадрат километрини таныдығыны вурғуладыг”.

Гејд едәк ки, Ирәван Гарабағын ермәни әһалисинин һүгуг вә тәһлүкәсизлијинин тәминаты үчүн бејнәлхалг васитәчиләрин иштиракы илә Бакы вә Гарабағ арасында бирбаша диалог тәләб едир.

342/