Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə axşamı

26 yanvar 2023

13:55:00
1341265

Имам Хаменеи Авропа өлкәләриндә Гурана гаршы едилән тәһгирләри писләјиб / Глобалистләрин мәкирли планларына бахмајараг, ҝәләҹәк Исламындыр

Ислам Ингилабынын Рәһбәри сон вахтлар бир сыра Авропа өлкәләриндә Исламын мүгәддәс атрибутларына вә Гурани-Кәримә гаршы едилән тәһгирләри писләјиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи сон вахтлар бир сыра Авропа өлкәләриндә Исламын мүгәддәс атрибутларыны вә Гурани-Кәримин тәһгир олунмасыны писләјиб.

Ајәтуллаһ Хаменеинин КҺАМЕНЕЫ.ЫР-ин Тwиттер һесабында дәрҹ олунан бәјанатынын мәтни беләдир:

“Ифадә азадлығы шүары илә Гураны дәлиҹәсинә тәһгир етмәкләләр ҝөстәрир ки, глобалист истикбарчы гүввәләрин һүҹумларын һәдәфи Ислам принсипи вә Гурандыр. Глобалист истикбарчы гүввәләрин чиркин вә мәкирли планларына бахмајараг, Гуран ҝүндән-ҝүнә популјарлашыр вә ҝәләҹәк Ислама мәхсусдур. Дүнјанын бүтүн азадлыгсевәрләри мүсәлманларла әл-әлә верәрәк мүгәддәсләри тәһгир етмәк вә нифрәт јајмаг кими чиркин сијасәтә гаршы чыхмалыдырлар”.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!