Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə axşamı

22 dekabr 2022

11:34:00
1332878

Ирәвани: Америка Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын гануни проседурларыны зоракылыг вә икиүзлүлүклә позду!

Иранын БМТ-дәки сәфири вә даими нүмајәндәси дејиб: “Иранын БМТ-нин Гадынларын Статусу Комиссијасындакы үзвлүјүнә гејри-гануни хитам вермәклә АБШ биртәрәфли диктатура, зоракылыг вә икиүзлүлүклә һүгуги проседурлары позду.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Иранын БМТ-дәки сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани ҹүмә ахшамы јерли вахтла Груп 77-нин үзвү олан өлкәләрин вә Чинин хариҹи ишләр назирләринин конфрансында етдији чыхышы заманы бу групу инкишаф етмәкдә олан өлкәләрин коалисијасы, коллектив мараглары тәмин етмәк вә БМТ системиндә әсас бејнәлхалг игтисади мәсәләләрдә бу өлкәләрин бирҝә данышыглар потенсиалыны тәшвиг етмәк үчүн бир васитә вә ән бөјүк һөкумәтләрарасы әмәкдашлыг адландырыб.

Ҹәнаб Ирәвани билдириб: “Чохгүтүблүлүк һәр тәрәфдән, о ҹүмләдән тәһлүкәли Биргүтүблүлүк әрәфиндән ҝүҹлү тәзјигләр алтындадыр. Биз дүнән Окусок ҝөрүшүндә белә бир тәһлүкәнин бариз нүмунәсинин шаһиди олдуг. Тәәссүфләр олсун ки, јенә дә биртәрәфли диктатура, сырф зоракылыг, ријакарлыг, сијаси һакимијјәтдән суи-истифадә, һәдә-горху вә мәҹбуријјәт, о ҹүмләдән Америка вә онун мүттәфигләринин икили стандартлардан истифадә етмәси Чохгүтүблүклијә, һүгуги проседурлара вә ганунун алилијинә галиб ҝәлди вә нәтиҹәдә Иран Ислам Республикасынын БМТ-дә Гадынларын Статусу үзрә Комиссијасындакы гануни үзвлүјүнә һагсыз јерә хитам верилди.”

Иранын БМТ-дәки сәфири вә даими нүмајәндәси бу сијаси авантүранын ардынҹа Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын вә онун әсас органларынын, дәјәрләринин, Низамнамә принсипләринин һабелә Еҹосоҹ проседурларынын манипулјасијасы јолу илә Бирләшмиш Штатлар тәрәфиндән һүҹума мәруз галдығны вурғулајараг дејиб: “Она ҝөрә дә әҝәр биз һәгигәтән дә глобал бөһранларын һәлли јолларыны ахтарырыгса, бу ҹүр биртәрәфли вә гејри-гануни һәрәкәтләрә гаршы чыхмалы вә онун гаршысында дурмалыјыг, әкс һалда ҝеҹ-тез һамымыз белә бир јанашманын фәлакәтли нәтиҹәләри илә үзләшәҹәјик.”

Гејд едәк ки, чәршәнбә ҝүнү Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты нөвбәти дәфә Американын Ирана гаршы анти-Иран нүмајишинин шаһиди олуб.

АБШ, Гадынларын Статусу үзрә Комиссијанын јерләшдији Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Игтисади вә Сосиал Әмәкдашлыг Шурасынын (ЕҸОСОҸ) үзвү олан өлкәләрә гаршы мәкирли планлар вә сијаси тәзјигләр јолу илә Иранын бу комиссијадакы үзвлүјүнә хитам вериздирди вә өзүнүнә гаршы олан мүхалифәти арадан галдырмаг үчүн тәһлүкәли бидәт гојду.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!