Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə

11 noyabr 2022

21:39:47
1322274

Иран инсан һаглары шурасынын хүсуси јығынҹағынын кечирилмәси һагда хәбәрдарлыг едиб

Иран хариҹи ишләр назири БМТ баш катиби илә телефон сөһбәтиндә инсан һаглары шурасынын Иран барәдә хүсуси јығынҹағынын кечирилмәси үзрә ҹәһдләри рәдд вә шуранын сијаси аддымларынын Иранын Гәрблә һәмкарлыгларына негатив тәсирләри һагда хәбәрдарлыг едиб.

Телефон сөһбәтиндә бәзи Гәрб дөвләтләринин икили рәфтарларыны тәнгид едән Һүсејн Әмир-Абдуллаһијан әлавә едиб: Инсан һаглары шурасынын јығынҹаглары// сон иғтишашларда белә, јүксәк тәмкинлилик ҝөстәрән вә инсан һүгугларынын реал мүдафиәчиси олан Иран Ислам Республикасынын барәсиндә дејил, зоракылыг вә террора рәваҹ верән дөвләтләр барәдә тәшкил едилмәлидир.

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири сонра бәзи өлкәләрин гејри-конструктив мөвге вә һәрәкәтләрини кәскин тәнгид атәшинә тутуб: БМТ Низамнамәсинин әксинә ҝедән аз сајда Гәрб дөвләти Ирандакы динҹ тәләбләрдән суи-истифадә етмәклә медиаларда вә виртуал мүһитдә силаһ вә “Коктејл Молотов”ун дүзәлдилмәси барәдә тәлим кечиб, зоракылығы тәшвиг едибдир. Онлар нәтиҹә етибары илә, полисин өлдүрүлмәсинә вә Иранда әмин-амансызлыға баис олублар; иш о јерә чатыбдыр ки, ИШИД-ин террор һәрәкәтләринә белә, зәмин јарадыблар.

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири телефон сөһбәтиндә Украјна мәсәләсинә дә тохунуб,// Украјна савашында истифадә едилмәк мәгсәдилә Русијаја ПУА ҝөндәрилмәси барәдәки әсассыз иттиһамлары бир даһа вә гәтијјәтлә тәкзиб едиб.

Әмир-Абдуллаһијан Јәмән бөһранына да диггәт чәкиб. Ирандакы сон иғтишашларда бир әрәб өлкәсинин медиа вә тәһлүкәсизлик мүдахиләләрини тәнгид едән иранлы рәсми Јәмән бөһраны илә бағлы, Иран Ислам Республикасынын атәшкәсин узадылмасына көмәји вә бу саһәдә БМТ илә һәмкарлыгдакы ролунун давам етмәсинә тәкид едиб.

“Јәмәндә инсанлара гаршы мүһасирәнин там шәкилдә арадан галдырылмасы вә атәшкәсин давам етмәси барәдә истәнилән гәрар, бу өлкәнин рәһбәрләри вә халгы тәрәфиндән гәбул едилмәлидир- дејә, Иран рәсмиси хатырладыб.

Сөзүҝедән телефон данышығында Иранын Атом Енержиси Тәшкилаты илә МАГАТЕ арасындакы техники диалог истигамәтинә ишарә едән Иран хариҹи ишләр назири тәрәфләрин һәмкарлығыны әлверишли адландырыб.

БМТ-нин баш катиби дә бу тәшкилатын инсан һаглары шурасынын вәзифәләринә ишарә вә шуранын, өлкәләрин дахили ишләринә һәр һансы сијаси мүдахиләсини рәдд едибдир.

Иранын Јәмәндә атәшкәсин бәргәрарына көмәји вә терроризмлә мүбаризәдәки конструктив ролуну јүксәк гијмәтләндирән Антонио Гутерреш Јәмәндәки мүвәггәти атәшкәсин узадылмасы истигамәтиндә Иранын БМТ баш катибинин Јәмән мәсәләләри үзрә хүсуси нүмајәндәси илә әмәкдашлыгларынын давам етдирилмәсини истәјиб.

Гутерреш Иранын дипломатијаја тәкид етмәсини јүксәк дәјәрләндириб. Санксијаларын ләғви үзрә данышыглара ҝәлинҹә исә, нүвә анлашмасынын бәрпасыны, бүтүн тәрәфләрин марагларынын тәминедиҹиси адландырыбдыр.

342/