Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar

22 may 2022

16:38:40
1259767

Фәләстин Мүгавимәт Ҹәбһәсинин ПУА-лары сионист ишғалчыларынын јашајыш мәнтәгәләрини рәсәд едир - Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Фәләстин Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын һәрби шөбәси елан едиб ки, Фәләстин мүгавимәт ҹәбһәсинин пилотсуз тәјјарәләри өтән ил ишғал олунмуш әразиләрә сыздыгдан сонра, мүвәффәгијјәтлә әразидән ҝөрүнтүләри чәкә билиб вә һеч бир зәдә алмадан, радара дүшмәдән базаларына гајыдыблар. Гејд едәк ки, Сәраја Әл-Гүдс бу ҝөрүнтүләри әввәлки илләрдә чәкилән бир нечә башга видео илә бирликдә Сејф Әл-Гүдс дөјүшүнүн илдөнүмүндә Сәлсал Ал-Наср (Гәләбәнин дадлы сују) ады алтында ачыг аидуторијаја јајымлајыб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!