Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
bazar ertəsi

15 yanvar 2024

09:00:00
1429480

Теһранда, шәһид аиләләри Шејх Зәкзәки вә онун аиләсинә еһтирам ҝөстәрдиләр - Фото

мәнбә :
bazar ertəsi

15 yanvar 2024

08:40:00
1429474

Бағдадда Ајәтуллаһ Сејид Мәһәммәд Багир Һәкимин шәһадәтинин илдөнүмү илә әлагәдар аным мәрасими - Фото

мәнбә :
bazar

14 yanvar 2024

13:00:00
1429326

Һолландијада јәһуди екстримистләри дүнјанын диггәтини Гәззадан јајындырмаг үчүн Гурани-Кәрими тәһгир едиб - Видео

мәнбә :
bazar

14 yanvar 2024

12:49:00
1429324

Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәминдә Имам Багирин (ә) мөвлуду бајрамы - Фото

мәнбә :
bazar

14 yanvar 2024

12:30:00
1429320

Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәминдә Имам Мәһәммәд Багирин (әлејһи сәлам) мөвлуду бајрамы - Фото

мәнбә :
bazar

14 yanvar 2024

12:20:00
1429316

БМТ-нин Нју Јоркдакы мәнзил-гәрарҝаһы гаршысында АБШ вә Британијанын Јәмәнә гаршы һүҹумуна етираз аксијасы - Фото

мәнбә :
bazar

14 yanvar 2024

12:10:00
1429313

Лондон сакинләринин Гәззада сионистләрин Фәләстин халгына гаршы етдији сојгырым ҹинајәтләринә етираз нүмајиши - Фото

мәнбә :
bazar

14 yanvar 2024

12:00:00
1429307

Американын пајтахтында мәзлум Гәзза халгына дәстәк үчүн күтләви нүмајишләр кечирилир - Фото

мәнбә :
bazar

14 yanvar 2024

11:40:00
1429297

Һајфа нефт емалы заводларынын јахынлығында ҝүҹлү партлајыш - Видео

мәнбә :
cümə axşamı

11 yanvar 2024

13:30:00
1428463

“Әзәмәтли Пејғәмбәрин (С) һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (Ә)” адына Бејнәлхалг Конфрансы”нын әсәрләри топлусунун ачылыш мәрасими - 2

мәнбә :
cümə axşamı

11 yanvar 2024

13:11:00
1428459

“Әзәмәтли Пејғәмбәрин (С) һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (Ә)” адына Бејнәлхалг Конфрансы”нын әсәрләри топлусунун ачылыш мәрасими - 1

мәнбә :
cümə axşamı

11 yanvar 2024

12:50:00
1428453

Һизбуллаһ Мүгавимәт гүввәләри тәрәфиндән сионист режиминин ҹасуслуг аваданлыглары бирбәбир сырадан чыхарылыр - Видео

мәнбә :
cümə axşamı

11 yanvar 2024

12:21:00
1428445

Канаданын Порт Муди шәһәриндә АБШ, Инҝилтәрә, Франса вә сионист режимләринин Гәззадакы Ҝеносидинә етираз олараг аксија кечирилиб - Фото

мәнбә :
cümə axşamı

11 yanvar 2024

12:00:00
1428436

Гумда Һәрат террор һадисәси шәһидләринин 40-ҹы ҝүнү анылды - Фото

мәнбә :
cümə axşamı

11 yanvar 2024

11:40:00
1428423

Ислам аләми вә Шиә дүнјасынын сечилмиш визуал хәбәрләри - Видео

мәнбә :
çərşənbə

10 yanvar 2024

09:02:00
1428276

Чикагода Гәззанын мәзлум халгына дәстәк олараг сионистләр әлејһинә нүмајиш - Фото

мәнбә :
çərşənbə

10 yanvar 2024

08:51:00
1428273

19 Деј Гијамы илә әлагәдар Гум әһалисинин мүхтәлиф синиф үзүвләринин Имам Хаменеи илә ҝөрүшү - Фото

мәнбә :
çərşənbə

10 yanvar 2024

08:35:00
1428213

Кәрачи шәһәриндә Ҹәфәријјә Үммәтинин вә Гүдс Јолунун шәһидләринин аным мәрасими Фото

мәнбә :
çərşənbə

10 yanvar 2024

07:44:00
1428198

Гум Елми Һөвзәләринин тәдгигат мәркәзләринин елми наилијјәтләри сәрҝисинин икинҹи ҝүнү Фото

мәнбә :
çərşənbə

10 yanvar 2024

07:25:00
1428194

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Мишкат сәрҝисиндә иштиракы Фото