Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
cümə

19 yanvar 2024

06:40:00
1430495

Гәззанын шималында сионист ишғалчыларын һәрби техникаларынын мәһв едилмәси сәнҝимир - Видео

мәнбә :
cümə

19 yanvar 2024

06:20:00
1430493

Гәззада ҹүһүд ишғлчыларынын Меркава 4 танкларынын дармадағын едилмәси давам едир - Видео

мәнбә :
cümə

19 yanvar 2024

06:06:00
1430491

Фәләстинли ананын көрпә өвладларынын ҹәсәдләри илә дәрдли видалашмасы - Видео

мәнбә :
cümə

19 yanvar 2024

05:55:00
1430486

Гәззада Исраилә мәхсус пилотсуз тәјјарә вурулду - Видео

мәнбә :
cümə

19 yanvar 2024

05:40:00
1430484

Ислам аләми вә Шиә дүнјасынын сечилмиш визуал хәбәрләри - Видео

мәнбә :
çərşənbə

17 yanvar 2024

10:50:00
1430136

Вәлијји Фәгиһин ИИР дахилиндә тәјин етдији Имам Ҹүмәләр Имам Хаменеи һәзрәтләри илә ҝөрүшүбләр - Фото

мәнбә :
çərşənbə

17 yanvar 2024

10:30:00
1430132

Самирра шәһәриндә Имам Һадинин (ә) шәһадәти илә бағлы әзадарлыг мәрасими - Фото

мәнбә :
çərşənbə

17 yanvar 2024

10:10:00
1430127

Гум шәһәриндә Ајәтуллаһ Сафи Ҝүлпајганинин вәфатынын илдөнүмү илә бағлы мәрасим кечирилиб - Фото

мәнбә :
çərşənbə

17 yanvar 2024

09:50:00
1430123

Һәзрәт Мәсумәнин (с) һәрәминдә Имам Һадинин (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝеҹәси әзадарлыг мәрасими - Фото

мәнбә :
çərşənbə

17 yanvar 2024

09:30:00
1430107

Имам Һадинин (ә) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә Имам Рзанын (ә) һәрәми гара пәрчәмләрлә бәзәнилди Фото

мәнбә :
çərşənbə

17 yanvar 2024

09:10:00
1430102

Имам Рзанын һәрәминдә Имам Һадинин (әлејһис салам) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү матәм мәрасими Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

16 yanvar 2024

14:20:00
1429858

Гум әһалисинин Имам Һадинин (әлејһи сәлам) шәһадәти ҝүнү әзадарлыг мәрасими - Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

16 yanvar 2024

14:00:00
1429856

Мултан шәһәринин әһалиси Пакистанын Параченар шәһәриндә шиә сојгырымына етираз олараг нүмајиш кечириб - Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

16 yanvar 2024

13:40:00
1429853

Ушаглар Үмрә Һәҹҹиндә - Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

16 yanvar 2024

13:30:00
1429851

СЕПАҺ-ын террорчу групларын кәшфијјат гәрарҝаһына вә топланты јерләринә ракет зәрбәләри ендирдији аны - Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

16 yanvar 2024

13:10:00
1429847

Өтән һәфтә баш верән дүнјанын сечилмиш мүһүм хәбәрләри (06 - 12 Јанвар) – Видео Хәбәр

мәнбә :
bazar ertəsi

15 yanvar 2024

10:11:00
1429650

Гәззанын шәһид журналистләринин хатирәси үчүн нәшр олунан килип - Видео

мәнбә :
bazar ertəsi

15 yanvar 2024

09:50:00
1429623

Һизбуллаһ дөјүшчүләри сионистләрин һәрби базаларыны вә топланты мәнтәгәләрини дармадағын едир - Видео

мәнбә :
bazar ertəsi

15 yanvar 2024

09:30:00
1429579

Фәләстинли көрпәнин дағынтылар алтындан мөҹүзәви шәкилдә хилас едилмәси - Видео

мәнбә :
bazar ertəsi

15 yanvar 2024

09:20:00
1429486

Әнсаруллаһ Һәракатынын пијада гүввәләринин Јәмәнин шималында һәрби тәлимләри кечириб - Фото