Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə axşamı

23 may 2023

21:23:01
1368237

Ингилаб Рәһбәри Имам Хомејни(р.ә)-ин вәфатынын 34-ҹү илдөнүмү мәрасиминдә чыхыш едәҹәкләр

Теһран вилајәтинин Ислами Тәблиғат үзрә Координасија Шурасынын сәдри Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәринин Имам Хомејни(р.ә)-ин вәфатынын 34-ҹү илдөнүмү мәрасиминдә иштирак вә чыхыш едәҹәкләрини билдириб.

Һөҹҹәтүлислам Вәлмүслимин Сејид Мөһсүн Маһмуди сөјләјиб: Бир нечә иллик коронадан сонра бу ил сон дәрәҹә мүстәсна вә мүһүм бир фүрсәт јараныб вә иншааллаһ, өлкәнин һәр јериндән инсанларын бу мәрасимдә иштиракынын шаһиди олаҹағыг.О, дејиб: Диггәтләрин башлыҹа һиссәси, хордадын он дөрдүндә Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәринин иштиракы вә чыхышы илә кечириләҹәк Һәзрәт Имам(р.ә)-ин мәрасими үзәриндә тәмәркүзләшиб.1402-ҹи ҝүнәш или хордадын он дөрдү, башга сөзлә, 2023-ҹү милад или ијунун дөрдү, Иран Ислам Республикасынын даһи баниси- Һәзрәт Имам Хомејни(р.ә)-ин вәфатынын илдөнүмү ҝүнүдүр.

342/

шәрһиниз