Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə axşamı

23 may 2023

21:11:17
1368236

Теһраны дајандырмаг сијасәти ифласа уғрады!

Калифорнија штатынын Стенфорд Университетиндә јерләшән “Һувер” тәдгигат мүәссисәси өз тәһлилиндә Иран Ислам Республикасыны дајандырмаг сијасәтинин ифласа уғрадығыны билдириб.

бејин мәркәзи јазыб:

“Иранын динә әсасланан һөкумәти Американын сарсылмаз дүшмәнидир. Бир нечә онилликләр әрзиндә АБШ-ын әсас сијасәти Фарс көрфәзи реҝионунда доминант ҝүҹә чеврилмәк истигамәтиндә сијаси тәзјиг, фитнә вә прокси гүввәләрдән истифадә етмәклә Иранын габилијјәтини ҹиловламагдан ибарәт олмушдур”.

Гејд олунуб ки, 2018-ҹи илдән бәри санксијалар Иранын нүвә силаһы програмыны дајандырмаг үчүн нефт ихраҹ етмәсинә мане олмаға ҹәһд етди, лакин бу ҹиловлама сијасәти чөкмәкдәдир.

Бејин мәркәзи билдириб ки, 2020-ҹи илдә санксијалара бахмајараг, Иран нефтини дашыјан хариҹи ҝәмиләрин сајы 70 ҝәми идисә, бу ҝүн 322 ҝәми буну һәјата кечирир.

Һесабатда вурғуланыр ки, 4 ил әввәл бу намәлум ҝәмиләрин ихраҹ етдији Иран нефтинин мигдары ҝүндә 500 мин барел идисә, 2023-ҹү илдә бу рәгәм ики дәфә, јәни суткада 1 милјон баррел артыб.

Бејин мәркәзи һесабатынын сонунда јазыб: “Сон једди ониллик әрзиндә һәрби дәниз гүввәләримиз бејнәлхалг суларда тиҹарәтин вә тәһлүкәсиз кечидин тәминатчысы олмушдур. Амма һал-һазырда донанмамыз Иранын ачыг аддымларына гаршы һеч бир иш едә билмир. Иран Фарс көрфәзинә нәзарәти әлә кечириб.”

342/