Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
bazar ertəsi

8 may 2023

21:07:39
1363907

Насир Кәнани: Ики өлкәнин мәнафејинә ујғјн олмајан аддымлардан чәкинмәк лазымдыр

Иран ХИН-ин сөзчүсү бәјан едиб ки, Иран вә Азәрбајҹанын мәнафејинә ујғјн олмајан аддымлардан чәкинмәк лазымдыр.

Насир Кәнани Теһранда кечирдији брифингдә дөрд азәрбајҹанлы дипломатын Ирандан говулмасы илә бағлы суала ҹаваб олараг дејиб: “Азәрбајҹан һөкумәтинин гејри-конструктив һәрәкәти чәрчивәсиндә Иран тәрәфи дөрд азәрбајҹанлы дипломаты јәни Теһрандакы сәфирлијин ики әмәкдашыны вә Тәбриздәки консуллуғун ики әмәкдашыны дәрһал өлкәдән чыхарды.”

О сонра әлавә едиб: “Азәрбајҹанла әлагәләрә даир фикирләри ачыг шәкилдә билдирдик. Ики халг арасында мүнасибәтләрин гырылмаз, мәдәни вә тарихи дәринлијә малик олдуғуну вә һәр ики өлкәнин мәнафејинә ујғун олмајан аддымларын атылмамасы вә әкс-мөвгеләр тутулмамасыны, әксинә, бунун ҝәрҝинлик јаратмаг истәјән тәрәфләрин марагларына хидмәт едијини вурғуладыг.”

Иран вә Азәрбајҹан арасында мүбаһисәли мәсәләләрә, хүсусән дә Азәрбајҹанын Теһрандакы сәфирлији илә бағлы мәсәләјә ҝәлдикдә, Кәнани гејд едиб ки, рәсми Теһран мәсәләнин дипломатик һәллинә ҝениш имкан јаратмаға һазырдыр. “Трибуналарын архасындан биртәрәфли вә гејри-дәгиг һекајәтләр онларын доғрулуғуна дәлаләт етмир. Биз имкан вермәлијик ки, мүзакирәләр мүәјјән едилмиш чәрчивәдә олсун. Бизим диггәтимиз меһрибан гоншулуг мүнасибәтләринин сахланмасына јөнәлиб вә ики өлкә арасында мүнасибәтләрдә ҝәрҝинлик јаратмаг истәјән тәрәфләрин суи-истифадәсинә јол вермәмәлијик”, - дејә Иранын ХИН сөзчүсү вурғулајыб.

 342/