Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə axşamı

17 noyabr 2022

19:02:29
1324110

Малајзијада лисензијасыз Гуранлар мүсадирә едилиб

Малајзијанын Дахили Ишләр Назирлији өлкәнин әјаләтләриндән бириндә иҹазәсиз 6000-дән чох Гуран нүсхәсинин мүсадирә едилдијини ачыглајыб.

"АБНА", "Тһе Сун Даилј"-ә истинадән хәбәр верир ки, Малајзијанын Дахили Ишләр Назирлијинин Нәзарәт Департаменти Чап Нәзарәти Шурасынын разылығы вә Гуран нәшри лисензијасы верилмәдән јајылмасы нәзәрдә тутулан 6914 Гуран нүсхәсини ашкар едәрәк мүсадирә едиб.

Бу Гуранлар Кедаһ әјаләтиндә ашкар едилиб вә онларын дәјәри 536 370 ринҝҝит (тәхминән 124 000 доллар) дәјәриндә гијмәтләндирилир.

Малајзијанын Дахили Ишләр Назирлијинин Нәзарәт Департаментинин катиби Ник Јусими Јусиф билдириб ки, мүсадирә Малајзијанын Пенанг әјаләтиндәки мағаза вә анбарда апарылыб. 1986-ҹы илдә тәсдиг едилмиш “Гуран мәтнләринин чапы һаггында” ганунун 8-ҹи бөлмәсиндә ҝөстәрилән позунтулара ҝөрә үмумиликдә 2874 нүсхә вә һәмин ганунун 14-ҹү маддәсинин 1-ҹи бөлмәсинә ујғун олараг 4024 нүсхә Гуран мүсадирә едилиб.

342/