Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
çərşənbə axşamı

24 may 2022

15:57:31
1260546

Јәһуди сөвдалы әлијевләр режими нәдән азәрбајҹанлы мәктәб директорларыны ганичән, ишғалчы Исраилә ҝөндәрир? – Експертән мәнтигсиз ачыглама

Бу барәдә маронет әлијевләр режиминин тәһсил институтунун директору Рүфәт Әзизов дејиб ки, илин сонуна гәдәр 100-ә јахын азәрбајҹанлы директорун ҝөндәрилмәси нәзәрдә тутулуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, анти-Шиә әлијевләр режими тәрәфиндән Азәрбајҹанда мәктәб директорларынин “тәлим” үчүн ушаг гатили, ишғалчы сионист Исраи режиминә ҝөндәрилмәси планлашдырылыр.

Бу барәдә маронет әлијевләр режиминин тәһсил институтунун директору Рүфәт Әзизов дејиб ки, илин сонуна гәдәр 100-ә јахын азәрбајҹанлы директорун ҝөндәрилмәси нәзәрдә тутулуб.

Нијә мәһз Исраил? Бу өлкәнин тәһсил системинин һансы үстүнлүкләри вар?

Мәсәлә илә бағлы Мусават.ҹом-а ачыгламасында тәһсил експерти Камран Әсәдов мәнтигсиз ачглама верәрәк билдириб ки, Азәрбајҹан тәһсилдә бизә ујғунлуғу олан өлкәләрин моделини тәтбиг едир:

“Гејд едим ки, өлкәнин 4432 орта тәһсил мәктәби вар. Биз бурада мүасир тәһсил стандартларындан данышырыг. Инноватив тәдрис дә мәһз Исраилдәдир. Бу ҝүн тәһсилин идарә едилмәси илә бағлы јени моделләр вар. Мәсәлән, Америка 1776-ҹы илдә јараныб вә тәһсилдә биздән кифајәт гәдәр өндәдир. Лакин Исраил јени јаранмыш дөвләтдир. Тәһсилдә исә инноватив јениликләр едир. Мүдафиә сәнајеси технолоҝијалары, хүсуси сәһијјә, тәһсил технолоҝијалары вә с. кими истигамәтләрдә Исраилин кифајәт гәдәр наилијјәтләри вар. Бизә јахын олан диҝәр өлкәләр дә вар. Лакин Исраил мәктәбин идарә едилмәси, елми техники вә мүасир инновасијаларын тәтбиги бахымындан кифајәт гәдәр өндәдир. Она ҝөрә дә сечим Исраилдир”.

Азәрбајҹанлы мәктәб директорларынын Исраилдә нәләри өјрәнәҹәји суалына ҹаваб олараг експерт дејиб ки, онлар мәктәбин идарә едилмәси принсипләрини өјрәнәҹәкләр:

“Бу ҝүн мәктәб директорларынын мәктәбләрә нәзарәтиндән наразыјыг. Амма бурада Исраил модели мәктәбин идарә олунмасында инноватив коммуникасијалардан истифадә вар. Мәһз о тәҹрүбәни бизим мәктәб директорларына чатдырмалыјыг. Мәсәлән, табелијиндәки мүәллимләрин дәрс бөлҝүсүнүн дүзҝүн апарылмасы, мүәллим, шаҝирд вә валидејн арасында коммуникасијасынын гурулмасы вә с. бура дахилдир.

Америка вә Түркијәдәки мәктәбләрә диггәт етсәк, ҝөрәрик ки, бир-бириндән кифајәт гәдәр узагдыр. Мисирдә, Полшада, Украјнада тәдрисин тәшкилинә фәргли јанашмалар вар.

Чин вә Јапонијанын университетләринин наилијјәтләрини биз Азәрбајҹан университетләринә бирмәналы шәкилдә ҝәтирә билмәрик. Чүнки бизим университетләрин потенсиаллары о гәдәр јүксәк дејил.

Доғрудур, Түркијә модели дә биздә вар. Лакин мүәјјән гәдәр дә ҝерилик мөвҹуддур. Она ҝөрә дә һесаб едирәм ки, бизә ән јахын модел Исраил моделидир”.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!