AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ИИР КИВ-нә истинадла
cümə axşamı

6 sentyabr 2018

16:41:28
908313

Гарабағ Мүсәлман Торпагларыдыр

Иранлы нүмајәндә: Бизим үчүн ишғал едилмиш Шуша, Ханкәнди вә Зәнҝиланын Тәбриз, Әрдәбил вә Зәнҹанла бир фәрги јохдур

“Гарабағ мүһарибәси заманы Иран Ислам Республикасы Азәрбајҹан ордусундакы мүсәлман гардашларына лоҝистик вә силаһ јардымлары етмишдир, сонра да бу јардымлары мүхтәлиф јолларла давам етдирмишдир. Дипломатик саһәдә дә даим Азәрбајҹанын бу әразиләрә саһиблик һаггыны дәстәкләмишдир.”- дејә Р. Мүтәфәккиразадә билдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бакыда кечирилән “V Бејнәлхалг Гарабағ Форумунда” иштирак едән Иран Ислам Республикасынын нүмајәндә һејәтинин үзвү Доктор Руһуллаһ Мүтәфәккиразадә вурғулајыб ки, ишғал едилмиш Гарабағ әразиләринин Азәрбајҹан Республикасына гајтарылмасы бүтүн дүнја өлкәләри тәрәфиндән иҹра едилмәлидир.

Р. Мүтәфәккиразадә әлавә едиб: “Бизим үчүн ишғал едилмиш Шуша, Ханкәнди вә Зәнҝилан шәһәрләринин Тәбриз, Әрдәбил вә Зәнҹанла һеч бир фәрги јохдур. Санки, Иран торпағынын бир һиссәси ишғал едилиб.”

“Гарабағ мүһарибәси заманы Иран Ислам Республикасы Азәрбајҹан ордусундакы мүсәлман гардашларына лоҝистик вә силаһ јардымлары етмишдир, сонра да бу јардымлары мүхтәлиф јолларла давам етдирмишдир. Дипломатик саһәдә дә даим Азәрбајҹанын бу әразиләрә саһиблик һаггыны дәстәкләмишдир.”- дејә Р. Мүтәфәккиразадә билдириб.

Хатырладаг ки, V Бејнәлхалг Гарабағ Форуму 29-30 августда Азәрбајҹан Республикасынын пајтахты Бакы шәһәриндә кечирилди.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр