Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА – Хәбәр Аҝентлији Саһар ТВ-ә истинадла
bazar

15 iyul 2018

07:58:43
901774

Ислам вә Идман

ИИР јығмасы ҝәнҹләр арасында ағырлыггалдырма үзрә дүнја чемпиону олду

Ијулун алтысында башланан 2018-ҹи ил дүнја чемпионаты бу ҝүн баша чатыбдыр.

Гејд едәк ки, Ислам Республикасынын ҝәнҹләрдән ибарәт ағырлыггалдырма үзрә јығма командасы бундан өнҹә 2017-ҹи ил Јапонија вә 2016-ҹы ил Ҝүрҹүстан дүнја чемпионатларынын биринҹиси олубдур.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын мөмин ҝәнҹләрдән ибарәт ағырлыггалдырма үзрә јығма командасы Өзбәкистанын пајтахты Дашкәнддә кечирилән 2018-ҹи ил дүнја чемпионатында үчүнҹү ил далбадал бу јарышларын галиби олуб.

Иранлы ҝәнҹләр ики гызыл, үч ҝүмүш вә үч бүрүнҹ медал газанараг, ағырлыггалдырма үзрә дүнја чемпиону олуб.

Өзбәкистан, Түркијә вә АБШ јығмалары мүвафиг олараг икинҹидән дөрдүнҹүјәдәк олан јерләри тутублар.

Гејд едәк ки, Ислам Республикасынын ҝәнҹләрдән ибарәт ағырлыггалдырма үзрә јығма командасы бундан өнҹә 2017-ҹи ил Јапонија вә 2016-ҹы ил Ҝүрҹүстан дүнја чемпионатларынын биринҹиси олубдур.

Ијулун алтысында башланан 2018-ҹи ил дүнја чемпионаты бу ҝүн баша чатыбдыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр