Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə axşamı

23 may 2023

21:23:39
1368238

Реҝионал сағламлыг дипломатијасынын реаллашмасы үзрә Иран-Әрәбистан бирҝә ишчи групу јарадылыр

Иран вә Әрәбистанын сәһијјә назирләри реҝионал сағламлыг дипломатијасынын реаллашмасы үчүн Иран-Әрәбистан бирҝә ишчи групунун јарадылмасына тәкид едибләр.

Бәһрам Ејнуллаһи Үмумдүнја Сәһијјә Ассамблејасынын Ҹеневрәдә кечирилән јетмиш алтынҹы иҹласынын кәнарында Иран вә Әрәбистанын иштиракы илә реҝионал сағламлыг дипломатијасынын реаллашмасы вә ири дини топлантыларда, хүсусән һәҹҹдә сағламлығын јүксәлдилмәсинә тәкид едиб.

Ҝөрүшдә һәмчинин Иран вә Әрәбистанын сәһијјә назирләри реҝионал сағламлыг дипломатијасынын бөлҝәдә сәһијјәнин јүксәлишинә көмәк истигамәтиндә реаллашмасынын икитәрәфли анлашмаларын тәгиб едилмәси үзрә ишчи групунун тәшкилини тәләб етдијини билдириб вә онун реаллашмасына тәкид едибләр.

Иран вә Әрәбистанын сәһијјә назирләри бу ҝөрүшдә ири дини топлантыларда, хүсусән һәҹҹдә сағламлығын јүксәлдилмәси јолларыны арашдырыблар.

342/