Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə axşamı

23 may 2023

20:59:29
1368230

Әл-Мәшат Әрәб Лигасынын јекун бәјанатына реаксија вериб

Јәмән али сијаси шурасынын сәдри дүнән ҝеҹә Әрәб Лигасынын Әрәбистанда кечирилән иҹласына реаксија вериб. Билдириб ки, Ҹиддә бәјанатында Јәмән халгына гаршы тәҹавүзкарлыға сон гојулмасы барәдә һәр һансы бәнд јохдур.

Меһди Әл-Мәшат һәмчинин дејиб: Сәна/ Ҹиддә иҹласындан ҝөзләјирди ки, Јәмән гаршысындакы мәнфи дүшүнҹә тәрзини дәјишәҹәк, амма онлар бу мәсәләнин реаллашмасында уғурсуз галдылар.

Әл-Мәшат әлавә едиб: Тәәссүфләр олсун ки, һәлә дә бәзи әрәб өлкәләринин фикир вә дүшүнҹәләринин, Јәмәнин бүтөвлүјүнү неҹә дағытмаг олдуғунун шаһидијик. Јәмән халгыны блокада вә аҹлыгда сахламаг, онлар үчүн бир әјләнҹәјә чеврилиб.

О, сонра сөјләјиб: Америка вә гәрблиләр Јәмәндә төрәтдикләри әмәлләр вә ән дәһшәтли фәлакәтдән сонра даһа әрәбләрә инсан һүгуглары дәрси верә билмәзләр.

Американын, әмирликләрин вә бир сыра диҝәр өлкәнин дәстәји илә 2015-ҹи илин март ајында Јәмәнә һәрби мүдахилә едән Әрәбистан/ бу өлкәни гуру, дәниз вә һавадан блокадаја алыб. Бу тәҹавүз нәтиҹәсиндә минләрлә јәмәнли өлдүрүлүб, он минләрлә инсан јараланыб, милјонларла инсан да дидәрҝин дүшүбдүр.

342/