Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
bazar

21 may 2023

11:36:41
1367556

“Украјна мүнагишәси Авропада баш верир”

Русијаја гаршы санксијалар Авропаја мәһдудијјәтләрә ҝөрә Москвадан даһа чох чәтинликләр јашадыб.

буну Маҹарыстанын хариҹи ишләр назири Петер Сијарто Алматыда кечирилән икинҹи "Авропа Иттифагы - Мәркәзи Асија" адлы Игтисади Форумда чыхышы заманы дејиб.

"Санксијалар бизим үчүн чох бөјүк чәтинликләр јарадыб, һәтта Русијадан да чох. Буна ҝөрә дә Маҹарыстан бу санксија сијасәтини арадан галдырмаға чағырыр", - дејә назир билдириб.

Сијарто, Авропа өлкәләринин "сон илләрдә игтисадијјат саһәсиндә инанылмаз проблемләрлә үзләшмә" сәбәбинин коронавирус пандемијасы илә әлагәдар олмасыны гејд едәрәк, сонрадан бу сәбәбин Украјна мүнагишәси илә әвәз олунмасына ишарә едиб. Назир билдириб ки, силаһлы мүнагишә "Авропада баш верир" вә Украјнанын Маҹарыстанла "бирбаша" гоншу өлкә олдуғуну да вурғулајыб.

Хатырладаг ки, бу јахынларда Маҹарыстанын Баш назири Виктор Орбан билдириб ки, һазырда Авропа санксијалар сијасәтини вә Украјна мүнагишәси илә бағлы мөвгејини дәјишмәк нијјәтиндә дејил, лакин онун фикринҹә, "һәгигәт аны" тезликлә ҝәләҹәк, чүнки белә бир сијасәт Авропанын игтисадијјатыны вә тәһлүкәсизлијини мәһв едир.

Гәрб өлкәләри Украјнадакы вәзијјәтлә әлагәдар Русијаја гаршы бир нечә дәфә санксија пакетләри тәтбиг едиб.

342/