Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə

19 may 2023

20:34:56
1367062

Сурија президенти Әрәб лигасында чыхыш етди

Бәшәр Әсәд чыхышында реҝионда баш вермиш олдугҹа һәссас һадисәләрә тохунараг билдириб ки, " Бизим гаршымызда әрәб евини ( Әрәб лигасынын) хариҹи мүдахиләнин даһа аз олдуғу бир заманда ону јенидән гурмаг үчүн тарихи фүрсәтимиз вар.

Мән Әрәб Лигасынын низамнамәси вә онун дахили низамнамәләринин заманын тәләбләринә ујғун олмасы үчүн ишләниб һазырланмасыны вә јенидән нәзәрдән кечирилмәсини мәсләһәт ҝөрүрәм. Әлагәләрин вә барышығын баш тутмасы һеч бир хариҹи мүдахилә олмадан өз-өзүмүзүн дахилимиздә јенидәнгурма үчүн тарихи фүрсәтдир. Дүнја халгларын өз дахили мәсәләләрини өз өһдәсинә бурахмалы вә еләҹә дә хариҹи мүдахиләјә гаршы олмалыјыг"

342/