Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
bazar

13 noyabr 2022

16:50:00
1322899

Рәиси Русијанын игтисади һәмкарлыглары ҝүҹләндирмәк тәмајүлүнү алгышлајыб

Русијанын Иран Ислам Республикасы илә игтисади һәмкарлыглары ҝүҹләндирмәк тәмајүлүнү алгышлајан Иран президенти Аврасија бөлҝәсиндәки говшаг хәтләринин ҝүҹләндирилиб, ҝенишләндирилмәси дә дахил олмагла инфраструктур бағларын ҝенишләндирилмәсинин реҝионда игтисади әмәкдашлыгларын вә тиҹарәт әлагәләринин рөвнәгинә сәбәб олаҹағыны билдириб.

Сејид Ибраһим Рәиси дүнән ахшам Русија президенти Владимир Путинин телефон зәнҝинә ҹавабда, Русијанын Иран Ислам Республикасы илә игтисади һәмкарлыглары ҝүҹләндирмәк тәмајүлүнү рәғбәтлә гаршылајыб.

Ики өлкә арасындакы игтисади вә дипломатик ҝедиш-ҝәлишләрин артмасына тохунан Рәиси, гаршылыглы һәмкарлыгларын ҝүҹләндирилмәси вә әлагәләр сәвијјәсинин јүксәлдилмәсиндә игтисади вә сијаси мәшвәрәтләри өнәмли адландыырб.

Русија президенти Владимир Путин дә бу телефон данышығында Иранын өзәл ҹоғрафи мөвгејинә тәкидлә, шимал-ҹәнуб дәһлизини јүкдашыма хәрҹләри илә заманын азалмасында тәсирли адландырыб. Билдириб ки, бу транзит јолу дүнјада тиҹарәт вә игтисадијјат үчүн ҹәзбедиҹи бир маршрута чевриләҹәк.

342/