AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar ertəsi

8 fevral 2021

14:25:52
1113510

Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Ермәниләрлә дөјүшдә 17 нәфәр јаралысы олан 20 нәфәрлик һејәтин руһ јүксәклији – Видео

Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода ермәни ишғалчылары илә үз-үзә дөјүшдән јениҹә чыхмыш Азәрбајҹан Мүзәффәр Ордусунун 20 нәфәрлик һејәти ағыр јараланмасына бахмајараг руһ јүксәклијинин онларда даһа да ҝүҹлү олмасы бәллидир. 20 нәфәрдән 17 нәфәри јараланан бир һејәт, әслиндә руһ дүшкүнлүјү, горху вә изтираб ичәрисиндә олмалыдыр. Лакин Азәрбајҹанын Һүсејнчи әсҝәрләри бүтүн чәтинликләри вә гаршылашдыглары проблемләри бир-бириләри илә зарафатлашыб вә ҝүлүмсәкләри илә арадан галдырмаға баҹырырдылар...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ермәнистан ишғалчы дөвләтинин Азәрбајҹан Республикасына гаршы башлатдығы икинҹи Гарабағ Мүһарибәсинин илкин ҝүнләриндән өлкәдахили мүхтәлиф сүни бәһанәләр вә гадағаларын јарадылмасына бахмајараг, ҝүн кими ајдын ҝөрүнүрдү ки, Азәрбајҹан Ордусунун өзүнә инамы, Аллаһ Тәалаја олан тәвәккүлү вә Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Имамлара (әлејһи сәлам) етдикләри тәвәссүләр јухары сәвијјәдәдир...

Өн ҹәбһәләрдә олан Ордумузун вә арха ҹәбһәләрдә олан Халгымызын руһ јүксәклији һәгигәтән дә данылмаз иди. Бу руһ јүксәклији Аллаһа, Пејғәмбәрә вә мәсум Имамлара олан бағлылығдан ирәли ҝәлирди...

Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода ермәни ишғалчылары илә үз-үзә дөјүшдән јениҹә чыхмыш Азәрбајҹан Мүзәффәр Ордусунун 20 нәфәрлик һејәти ағыр јараланмасына бахмајараг руһ јүксәклијинин онларда даһа да ҝүҹлү олмасы бәллидир. 20 нәфәрдән 17 нәфәри јараланан бир һејәт, әслиндә руһ дүшкүнлүјү, горху вә изтираб ичәрисиндә олмалыдыр. Лакин Азәрбајҹанын Һүсејнчи әсҝәрләри бүтүн чәтинликләри вә гаршылашдыглары проблемләри бир-бириләри илә зарафатлашыб вә ҝүлүмсәкләри илә арадан галдырмаға баҹырырдылар...

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!