Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : Маиде
cümə

9 dekabr 2016

10:44:44
797075

Бәшәријјәтин Хиласкары

Рәбиул Әввәл-ин 9-зу Имам Заман һәзрәтләринин Имамәт Әгамына чатан ҝүндүр

Гејд едәк ки, имам Меһдинин (ә) һәјаты үч дөврдән ибарәтдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һиҹри-гәмәри тәгвими илә Рәбиүл-әввәл ајынын 9-у (милади тарихилә 2016, Декабр ајынын 9-на тәсадүф едән) бәшәријјәт аләминин хиласкары, имам Заманын (ә.ҹ) имамәт мәгамына чатдығы ҝүндүр. Бу ҝүнү Әһли-бејт (ә) јолунун јолчулары о һәзрәтин бу иллаһи мәгама саһиб олдуғу үчүн бајрам кими гејд едирләр. Биз дә бу мүбарәк ҝүн мүнасибәтилә Әһли-бејт тәрәфдарларыны тәбрик едир вә Аллаһ-Тааладан истәјирик ки, ҝөзләримизи о һәзрәтин мүбарәк ҹамалы илә ишыгландырсын, бизи, о һәзрәтин вәфалы достлары вә фәдакар әсҝәрләриндән гәрар версин! Бу фүрсәтдән истифадә едиб, о һәзрәтин имамәти илә бағлы атасы имам Һәсән Әскәринин (ә) рәвајәтини әзиз охуҹуларымызын диггәтинә чатдырырыг:

Имам Һәсән Әскәринин (ә) хидмәтчиси Әбүләдјандан белә нәгл едилир: “Бир ҝүн имам Һәсән Әскәри (ә) мәни чағырыб бујурду: “Бу мәктублар мәнә јазылмыш мәктубларын ҹавабыдыр, онлары Мәдаинә чатдырмалысан.” Сонра әлавә едәрәк бујурду: “Он беш ҝүндән сонра гајыдыб, мәним шәһадәтә јетдијими ҝөрәҹәксән.” Сорушдум: “Еј Пејғәмбәр (с) өвлады! Сәндән сонра вәси вә имам кимдир?” Имам (ә) бујурду: “Мәним мәктубларымы сәндән сорушаҹаг шәхс мәндән сонракы имамдыр.” Сорушдум: “Бундан башга, онун нә кими әламәти вар?” Бујурду: “Ҹәназәмә намаз гылан шәхс мәндән сонракы имамдыр.” Јенә сорушдум: “Әлавә әламәт верә биләрсинизми?” Имам (ә) бујурду: “Кисәдән хәбәр верән шәхс мәндән сонракы имамдыр.” Имамын (ә) һејбәти-әзәмәти мәни тутду вә даһа бундан артыг суал соруша билмәдим. Мән мәктублары ҝөтүрүб Мәдаинә ҝетдим. Он беш ҝүндән сонра гајыдыб, имам Һәсән Әскәринин (ә) шәһаәтә јетдијини вә о һәзрәтә гүсл верилдијини ҝөрдүм. Аз сонра Имамын (ә) гардашы Ҹәфәрә дедиләр ки, ҝәлиб имам Һәсән Әскәринин (ә) ҹәназәсинә намаз гылсын. Мән билирдим ки, Ҹәфәрин имамәт мәгамына ләјагәти јохдур. Мән һејрәт ичиндә галмышкән, бирдән бир ушаг (имам Меһди (ә.ҹ.)) ҝәлиб Ҹәфәри кәнара чәкди вә ҹәназәјә намаз гылмаға башлады. Намаз гуртардыгдан сонра о, үзүнү мәнә тутуб бујурду: “Мәктубларын ҹавабыны вер.” Бир аз сонра Гум шәһәриндән нечә нәфәр ҝәлиб, имам Һәсән Әскәринин (ә) вәсисинин ким олдуғуну сорушду. Ҹәфәр деди ки, имам Һәсән Әскәринин (ә) вәсиси мәнәм. Онлар дедиләр: “Биз өзүмүзлә пул вә мәктуб ҝәтирмишик вә әҝәр һәгигәтән, сән имам Һәсән Әскәринин (ә) вәсисисәнсә, де ҝөрәк, мәктублар кимдән ҝәлиб, кисәләрин ичиндә нә гәдәр пул вар вә о пулларын саһиби кимдир? Чүнки имам Һәсән Әскәри (ә) һәмишә белә едәрди.” Ҹәфәр һирсләниб деди: “Тәәҹҹүблүдүр, инсанлар мәндән гејб сорушурлар!” Бу заман имам Һәсән Әскәринин (ә) евиндән бир хидмәтчи чыхыб, “Фыланкәсләрин мәктублары сиздәдирми? (Мәктубларын саһибләринин адлары вә хүсусијјәтләрини дә сөјләди.) Һәм дә сиздә мин динар пул олмалыдыр вә он динарынын үзәриндәки шәкил вә јазылар позулмушдур!” – дедикдә, мәктублары вә маллары она вериб дедиләр: “Бунлары алмаг үчүн сәни ҝөндәрән шәхс имамдыр...” (“Кәмалуд-дин”, ҹ.2, фәсил 43, һ.25, с.223.)

Гејд едәк ки, имам Меһдинин (ә) һәјаты үч дөврдән ибарәтдир:

1. Ҝизли һәјат дөврү: Һәзрәтин ҝизли һәјат дөврү доғум ҝүнүндән атасы имам Һәсән Әскәринин (ә) шәһадәтинә (беш јашына) гәдәр мүддәти әһатә едир.

2. Гејб дөврү: Имам Һәсән Әскәринин (ә) шәһадәтиндән башлајыб, имам Меһдинин (ә) Аллаһын иҹазәси илә зүһур едәҹәји дөврә гәдәр мүддәти әһатә едир. Әлбәттә, гејб дөврү ики һиссәјә бөлүнүр:

а) Кчик (гысамүддәтли) гејб дөврү: 260-ҹы һиҹри-гәмәри илиндә имам Һәсән Әскәринин (ә) шәһадәтә јетмәси илә имам Меһдинин (ә) имамлыг дөврү вә бу тарихдән етибарән, о һәзрәтин кичик гејб дөврү дә башлады. Кичик гејб дөврү 329-ҹу һиҹри-гәмәри илинә гәдәр, тәхминән, 70 ил давам етди.

б) Бөјүк (узунмүддәтли) гејб дөврү: Бу дөвр 329-ҹу һиҹри-гәмәри илиндән башланмышдыр вә Аллаһын әмри вә ирадәси илә гејб булудларынын чәкилиб дүнјанын вилајәт ҝүнәши илә ишыгланаҹағы ҝүнә гәдәр давам едәҹәк.

3. Зүһур дөврү (әсри): Гејб дөврү битдији заман он икинҹи имам (ә.ҹ.) Аллаһын иҹазәси илә зүһур едәҹәк вә дүнјаны јахшылыг, ҝөзәллик, һагг вә әдаләтлә долдураҹагдыр. Һеч ким о имамын (ә.ҹ.) нә вахт зүһур едәҹәјини билмәз вә рәвајәтләрдә онун зүһур заманыны тәјин едәнләрин вә “зүһур вахтыны билирәм” дејәнләрин јаланчы олдуглары нәгл едилмишдир.

Аллаһдан истәјирик ки, о һәзрәтин зүһуруну тезләшдирсин, о һәзрәтин зүһуру илә дүнјаны һагг-әдаләтлә долдурсун вә мөминләрин гәлбләрини севиндирсин!


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр