Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar

29 yanvar 2023

18:05:00
1342082

ИИР-ын ЕТТЕЛААТ Назири: Иранда сионист режимә бағлы террор груплашмасынын 12 үзвү һәбс едилиб

Кәшфијјат назири Һөҹҹәтүл Ислам Хәтиб ҹәнаблары Иранда сионистләрә бағлы террор командасынын 12 үзвүнүн һәбс олундуғуну елан едиб вә дејиб: “Бу террорчу груплар сон мәғлубијјәтләрин гисасыны мүхтәлиф әмәлијјатлар һәјата кечиртмәклә алмаға планлашдырыблармыш.”

Һөҹҹәтүл-Ислам вәл-Мүслимин Сејид Исмајыл Хәтиб өтән чәршәнбә ахшамы Зәнҹан вилајәтинин ЕТТЕЛААТ- ИИР Тәһлүкәсизлик Хидмәтинин јени баш директорунун еһтирам мәрасиминдә дүшмәнин халгын, мәмурларын, савадлы инсанларын вә елиталарын бирлији гаршысында чарәсизләшдијини билдирәрәк гејд едиб:

“Дүшмәнләрин Иран халгын әлејһинә истифадә етмәк истәдикләри бүтүн мәнфур планлары артыг халгымыза мәлумдур.”

О, вурғулајыб: “Дүшмән глобал медиа мүһарибәси јаратмагла Иран халгыны, Вәлијји Фәгиһ Һакимијјәтинин хидмәтләри вә налијјәтләри илә бағлы мәјус етмәк нијјәтиндәдир, лакин халгла мәмурлар арасында олан бирлик вә вәһдәт гәләбәләри бир даһа давамлы етди.”

ИИР Тәһлүкәсизлик Назири Сејјид Хәтиб ҹәнаблары сон вахтлар өлкәдә баш верән фитнәләрә тохунараг дејиб:

  “Фитнәләрдән кечмәк тәдбирли вә мүдрик рәһбәрин ҝөстәриши вә халг бирлији илә баш верди. Мөвҹуд шәфгәт вә ихтијар да бу тәһлүкәсизлијин нәтиҹәсидир.”

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!