Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
bazar

31 iyul 2022

10:11:59
1278566

Иран вә Чин стратежи игтисади әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәсини вурғулајыблар

Иран вә Чин президентләри бир саатлыг телүфон данышығында әсас бејнәлхалг вә реҝионал һадисәләри нәзәрдән кечириб, икитәрәфли әмәкдашлығын артырылмасынын ваҹиблијини вурғулајыблар.

ҹүмә ҝүнү Иран Ислам Республикасы президенти Сејид Ибраһим Рәиси илә Чин президенти Си Ҹинпин арасында телефон данышығы баш тутуб. Президент Рәиси бу телефон данышығында АБШ-ын өлкәләрин дахили ишләринә гарышмасыны бу өлкәнин дағыдыҹы тәктәрәфли сијасәтинин давамы кими гијмәтләндириб, һансы ки, бу сијасәт һазырда глобал сүлһ вә тәһлүкәсизлијә тәһдид һалына ҝәлиб.

Иран Ислам Республикасы президенти милли суверенлијә һөрмәтин вә өлкәләрин әрази бүтөвлүјүнүн горунмасынын Иран Ислам Республикасынын хариҹи сијасәтинин әсас принсипләриндән олдуғуну билдириб вә бу контекстдә Ваһид Чин принсипинин дәстәкләнмәсини Иран Ислам Республикасынын гәти вә принсипиал сијасәти кими гијмәтләндириб.

Си Ҹинпин дә өз нөвбәсиндә Иран вә Чинин бејнәлхалг аренада әмәкдашлығыны вә ики өлкәнин реҝионал вә бејнәлхалг аренада бир-биринин мөвгеләринә гаршылыглы дәстәјини јүксәк гијмәтләндириб.

Си Ҹинпин реҝионал сабитлијин горунуб сахланмасынын ваҹиблијинә вә бу бахымдан Иран Ислам Республикасынын конструктив ролуна ишарә едәрәк, Чинин тәзјиг вә тәктәрәфли сијасәтә гаршы олдуғуну вурғулајыб.

342/