Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
çərşənbə

6 iyul 2022

16:00:49
1273063

Азәрбајҹан вә Иран бирҝә енержи лајиһәләринин иҹрасыны мүзакирә едибләр - Фото

Мүзакирәләр заманы ики өлкәнин енерҝетика саһәсиндә әмәкдашлыг ҝүндәлијиндә олан диҝәр мәсәләләр әтрафында да фикир мүбадиләси апарылыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Енерҝетика Назирлијиндә енерҝетика назири Пәрвиз Шаһбазов илә Иранын енерҝетика назири Әли Әкбәр Меһрабиан арасында ҝениш тәркибли ҝөрүш кечирилиб.

Назирликдән Тренд-ә верилән мәлумата ҝөрә, ҝөрүшдә ики өлкә арасында ортаг тарихи вә дост мүнасибәтләрин инкишафына дөвләт башчылары тәрәфиндән хүсуси өнәм верилдији гејд едилиб. Бу јахынларда Азәрбајҹан вә Иран Президентләринин Ашгабадда Хәзәрјаны Дөвләтләрин Дөвләт Башчыларынын ВЫ Зирвә Топлантысы чәрчивәсиндә кечирилмиш ҝөрүшүнүн ҝәләҹәк әмәкдашлыг үчүн әһәмијјәтиндән бәһс едилиб.

Бир чох саһәләрдә олдуғу кими икитәрәфли енержи әмәкдашлығы илә бағлы да гаршыја мүһүм вәзифәләрин гојулдуғу вә бу ҝөрүшүн бирҝә һәјата кечирилән енержи лајиһәләринин инкишафына төһфә верәҹәји билдирилиб.

Ҝөрүшдә “Худафәрин” вә “Гыз Галасы” һидроговшаглары вә су електрик стансијалары лајиһәсинин иҹрасындан ирәли ҝәлән мәсәләләр вә атылаҹаг нөвбәти аддымлар мүзакирә едилиб. Һидроговшаглар вә су електрик стансијалары илә бағлы ишләрин сүрәтләндирилмәсинин ваҹиблији вурғуланыб вә инша просесинин тезликлә јекунлашдырылмасынын һәр ики өлкә үчүн әһәмијјәтли олаҹағы билдирилиб.

Мүзакирәләр заманы ики өлкәнин енерҝетика саһәсиндә әмәкдашлыг ҝүндәлијиндә олан диҝәр мәсәләләр әтрафында да фикир мүбадиләси апарылыб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!