Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar

19 iyun 2022

12:02:57
1268039

Ағаәли ДТХ тәрәфиндән алдадылдығыны анлајыб, Хурал ТВ-дә дедикләрини тәкзиб етди: "Мәни Хурал ТВ-ә апардылар, Аллаһы тәһгир едибләр!"-Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА: Бир ај бундан өнҹә әлијевләр режиминин ҝүҹ структурлары тәрәфиндән һеч бир ҹинајәт төрәтмәдән һәбс едилән МҺБ үзвү Ағаәли Јәһјајев һәбс мүддәтинин битмәсинә бир ҝүн галмыш ДТХ тәрәфиндән азад едиләрәк Хурал ТВ-јә апаздырылыб, орада мүсаһибә вериб вә полисләр тәрәфиндән амансыз ишҝәнҹәләрә мәруз галмасына бахмајараг полисләрин Аллаһы тәһгир етмәдикләрини билдириб. Ағаәли бир даһа вурғулајыб ки, онун мәһкәмә гаршысындакы чыхышындан бәзиләри Аллаһ тәаланын полисләр тәрәфиндән тәһгир олунмасыны анлајыблар, амма әслиндә полисләр Аллаһы тәһгир етмәјибләр! Даһа сонра Ағаәли Јәһјајев јашадығы мәнзилинә дөндүкдән сонра ахшам саатларында 3 дәгигә 12 санијәлик видео пајлашым едәрәк, алдадылдығыны анлајыб, Хурал ТВ-дә дедикләрини тәкзиб едәрәк билдириб: "Мәни Хурал ТВ-ә апардылар... чөлдә баш верәнләрдән хәбәрсиз идим... Аллаһы тәһгир едибләр! Полисләр ҹәзаландырылмалыдыр!"