Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
şənbə

28 may 2022

19:59:58
1261867

Әлијевләр режиминин түкәнмәјән вәһһаби севвҝиси. Суријаја “секс ҹиһады”на ҝөндәрдији вәһһаби гадынлары вә ганунсуз ушаглары Азәрбајҹана ҝәтирди

Мараглыдыр, ҝөрән нәдән әлијевләр режими Сурија вә Ирага трансфер етдији адам јејән вә секс ҹиһады илә мәшғул олан вәһһаби террорчулары үчүн бу гәдәр әзијјәт чәкәрәк онлары Азәрбајҹана ҝәтиздирир, амма Русија илә гуру сәрһәдләрдә артыг демәк олар ки, илләрдир јатыб галан, аиләсини доландырмагдан өтрү Русијаја иш далынҹа ҝедән садә Азәрбајҹан вәтәндашларыны доғма вәтәнләринә белә бурахмыр?!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, 2022-ҹи илин 25-28 мај тарихләриндә Сурија Әрәб Республикасынын Ҹераблус шәһәриндәки Амерна дүшәрҝәсиндә сахланылан азғын вәһһаби террорчуларын галыгларындан 9-у ушаг вә 2-си гадын олмагла 11 нәфәр Азәрбајҹан Республикасы вәтәндашы әлијевләр режими тәрәфиндән јенидән Азәрбајҹана гајтарылыб.

Бу барәдә Азәрбајҹан Хариҹи Ишләр Назирлијиндән мәлумат верлиб.

Гејд олунуб ки, репатриантлар арасында 6 вә 9 јашларында олан 2 баҹы һәр ики адам башы кәсән “валидејн”ини итириб.

Вахти илә әлијевләр режими тәрәфиндән Сурија вә Ирага мүсәлманларын башларыны кәсмәк үчүн вә вәһһаби террорчуларынын ҹинси тәләбатларыны өдәмәк үчүн секс ҹиһадына ҝөндәрилән шәхсләрин Азәрбајҹана ҝәтирилмәси Илһам Әлијев режими тәрәфиндән ҝөрүлмүш мәрһәләли вә координасијалы тәдбирләр нәтиҹәсиндә баш тутуб. Белә ки, илк өнҹә репатриасијасы нәзәрдә тутулан вәтәндашларын јери, шәхсијјәти вә Азәрбајҹан Республикасынын вәтәндашлығына мәнсубијјәти мүәјјән едилиб. Даһа сонра әлдә олунмуш разылыг әсасында онларын Түркијә Республикасынын әразисиндән транзит олараг кечиди тәмин олунуб.

Бунунла бағлы, Ираг вә Сурија Әрәб Республикаларындан Азәрбајҹан вәтәндашларынын репатриасијасына мәсул ишчи група дахил олан аидијјәти дөвләт гурумларынын Түркијә Республикасына езам едилмиш нүмајәндәләри репатриантларын илкин тибби вә психоложи мүајинәсини һәјата кечириб, онлара зәрури јардым ҝөстәрибләр. Бундан сонра әлијевләр режиминин Түркијә Республикасындакы сәфирлији тәрәфиндән вәһһаби террорчуларыны вә онларын ганунсуз ушагларыны “Азәрбајҹан Республикасына гајыдыш шәһадәтнамә”си вә учуш билетләри илә тәмин едилибләр.

2022-ҹи илин 28 мај тарихиндә әлијевләр режиминин нүмајәндә һејәтинин мүшајиәти илә гејд олунан вәтәндашларын Анкара-Бакы рејси илә Азәрбајҹан Республикасына репатриасијасы һәјата кечирилиб. Мүвафиг проседурлар һәјата кечирилдикдән сонра онлар аиләләри вә гәјјумларына тәһвил вериләҹәкдир.

әлијевләр режими тәрәфиндән мүвафиг шәхсләрин (террорчуларын) реинтеграсијасы вә реабилитасијасы үчүн бүтүн лазыми тәдбирләрин ҝөрүлмәси нәзәрдә тутулуб. Репатриасијанын һәјата кечирилмәсиндә әлијевләр режиминин аидијјәти гурумларынын бирҝә вә әлагәләндирилмиш фәалијјәти илә јанашы, терроризмин әсас дәстәкчиси олан Түркијә Республикасы тәрәфиндән ҝөстәрилмиш јардым хүсусилә гејд олунмалыдыр.

Әлијевләр режими билдирир ки, Азәрбајҹан Республикасынын һөкумәти милли ганунвериҹилијә вә өлкәнин тәрәфдар чыхдығы бејнәлхалг мүгавиләләрә ујғун олараг хариҹи өлкәдә чәтин вәзијјәтә дүшмүш вә јардыма еһтијаҹы олан вәтәндашларынын һүгуг вә азадлыгларынын горунмасы истигамәтиндә зәрури тәдбирләрин ҝөрүлмәсини давам етдирәҹәкдир.

P.S: Мараглыдыр, ҝөрән нәдән әлијевләр режими Сурија вә Ирага трансфер етдији адам јејән вә секс ҹиһады илә мәшғул олан вәһһаби террорчулары үчүн бу гәдәр әзијјәт чәкәрәк онлары Азәрбајҹана ҝәтиздирир, амма Русија илә гуру сәрһәдләрдә артыг демәк олар ки, илләрдир јатыб галан, аиләсини доландырмагдан өтрү Русијаја иш далынҹа ҝедән садә Азәрбајҹан вәтәндашларыны доғма вәтәнләринә белә бурахмыр?!

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!