Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
çərşənbə

16 mart 2022

19:25:59
1239949

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Али Шурасынын Јүз Дохсанынҹы Иҹласынын Бәјанаты

Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә Әһли-Бејт (ә) давамчыларындан бу хиласедиҹи диалога әсасланараг мәдәни мөвзуларда - хүсусилә гадынлар, ҝәнҹләр вә јенијетмәләры диггәт ајырараг лазыми тәдбирләр ҝөрсүнләр; Чүнки мәдәнијјәт бәшәр ҹәмијјәтинин мүхтәлиф саһәләрини - сијасәт, игтисадијјат, елм вә техниканы суваран булаг кимидир вә бу булаг гурујарса, диҝәр саһәләр дә бөјүк проблемләрлә үзләшәҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмумдүнја Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасы Али Шурасынын Јүз Дохсанынҹы Иҹласы Иран Ислам Республикасынын мәнәви пајтахты олан “Мүгәддәс Мәшһәд” шәһәриндә, Ассамблеја үзвләринин әксәријјәтинин иштиракы илә кечирилиб.

Үмумдүнја Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасынын Али Шурасынын үзвләри иҹласын сонунда Шиә дүнјасында баш верән мүхтәлиф һадисәләрлә бағлы бәјанат јајыблар.

Бәјанатын там мәтни беләдир:


Бисмилләһир Раһмәнир Раһим

Аллаһын лүтфү илә Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Мәҹлисинин Али Шурасынын јүз дохсанынҹы иҹласы Шура үзвләринин чохунун иштиракы илә бир ҝүн мүддәтиндә Имам Әли ибн Муса Рзанын (әлејһимә сәлам) мүбарәк һәрәминдә кечирилди.

Бу бир ҝүнлүк иҹласда үч дәфә Баш Катиб тәрәфиндән Ассамблејанын трансформатив јанашмасы һаггында мәрузә тәгдим олунду вә Шура үзвләри она тәшәккүр едәрәк өз фикирләрини билдирдиләр. Һәмчинин Ислам дүнјасы, дүнја шиәләри вә онларын чағырышлары илә бағлы мүхтәлиф мәсәләләр мүзакирә едилиб.

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Али Шурасынын үзвләри бу мәҹлисин сонунда һәр кәсин диггәтини ашағыдакы мәгамлара јөнәлдирләр:

1. Сон илләрдә бејнәлхалг аләмдә Әһли-Бејт (ә) Мәктәбини әсас ҝөтүрән Шиә диалогу иҹтимаијјәт тәрәфиндән бәшәријјәтин хиласкар дискурсу кими гәбул едилмишдир. “Инсан ләјагәти”, “галыҹы әдаләт”, “дин вә мәзһәб ардыҹылларынын динҹ јанашы јашамасы”, “мәнәвијјат”, “расионаллыг” вә “мүгавимәт” Шиә диалогунун әсас мәгамларыдыр.

2. Чох ајдын мәсәләдир ки, “Мәһдәвијјәт һәгигәти” дә бу диалогун әсасларындан биридир. Әһли-бејт (ә) Мәдәнијјәтиндә Хиласкар интизарынын ҹәззабијјәтли принсиби либерал системә сығмајан бәшәр тарихи үчүн һәр-һансы бир сонлуғу гәбул едә билмәјән вә ону дәһшәтли вә кәдәрли кими тәсвир едән “мүасирлик” бахышынын там әксидир! Амма Шиә Диалогунда вә Интизар Мәктәбиндә тарихин ҝәләҹәји инсанын бүтүн тәбии еһтијаҹларыны өдәјән нур вә үмидлә долудур.

Буна ујғун олараг, Шабан ајынын ортасы әрәфәсиндә вә һәзрәт Мәһәммәд пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) нәслиндән олан имам Заман һәзрәтләринин мөвлудунун илдөнүмүндә өзүмүзү тәкмилләшдирмәк вә иҹтимаијјәти һазырламагла Хиласкарын зүһуруна көмәк етмәлијик; Чүнки расионаллыг, Илаһи мәнәвијјат, әдаләт, әмин-аманлыг, сивилизасија вә рифаһ анҹаг о дөврдә там шәкилдә тәҹәлли едәҹәкдир.

3. Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә Әһли-Бејт (ә) давамчыларындан бу хиласедиҹи диалога әсасланараг мәдәни мөвзуларда - хүсусилә гадынлар, ҝәнҹләр вә јенијетмәләры диггәт ајырараг лазыми тәдбирләр ҝөрсүнләр; Чүнки мәдәнијјәт бәшәр ҹәмијјәтинин мүхтәлиф саһәләрини - сијасәт, игтисадијјат, елм вә техниканы суваран булаг кимидир вә бу булаг гурујарса, диҝәр саһәләр дә бөјүк проблемләрлә үзләшәҹәк.

4. Мүһүм реҝионал мәсәләләрлә бағлы Мәҹлис Али Шурасынын мөвгеләри ашағыдакы кими елан едилир:

- Јәмән мәсәләси дүнјанын ән мүһүм проблемләриндән биринә чеврилиб. Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Јәмәнин мәзлум халгына гаршы давам едән намәрдҹәсинә һүҹуму алты илдир ки, писләјир вә бу гејри-инсани һүҹумун тез бир заманда дајандырылмасыны тәләб едир.

- Ираг мәсәләсиндә Ассамблеја Шиә групларыны бирлик вә һәмрәјлијә чағырыр. Онлары Ирагын мүхтәлиф сијаси груплары илә, о ҹүмләдән сүнни вә күрд гардашларла, еләҹә дә гејри-мүсәлманларла бирләшиб һөкумәт гурмаг вә бу өлкәнин чичәкләнмәси вә инкишафы үчүн фәалијјәтә башламасыны истәјир.

- Пакистан вә Әфганыстанын ҝүнаһсыз шиә вәтәндашларына гаршы, о ҹүмләдән мәсҹидләрдә, һүсејнијјәләрдә вә ҹүмә намазларында террор актларынын давам етмәси гәти шәкилдә писләнилир вә һеч бир мәнтигә, зәкаја, тәбиәтә, инсан виҹданына сығмыр. Биз Әфганыстан вә Пакистан һөкумәтләрини Шиәләрин, еләҹә дә бүтүн мүсәлманларын дини атрибутларыны, ибадәт јерләрини вә топланты мәркәзләрини горумаг үчүн лазыми тәдбирләри нәзәрдән кечирмәјә чағырырыг.

- Украјна бөһраны илә әлагәдар олараг, биз истәнилән мүһарибәјә, ган төкүлмәсинә, ҝүнаһсыз инсанлара зәрәр верилмәсинә, инсанларын дидәрҝин салынмасына, милләтләрин инфраструктурунун дағыдылмасына гаршыјыг. Биз һәмчинин бу мүһарибәнин көкләрини Америка мафија режиминин бөһранларында ахтарырыг вә НАТО-нун шәргә доғру ҝенишләнмәсинин пис планларыны писләјирик.

Биз Русија вә Украјна һөкумәтләрини бу бөһраны диалог вә сүлһ јолу илә һәлл етмәјә чағырырыг.

5. Мүбарәк Рамазан ајынын јахынлашмасы вә дүнјанын һәлә дә Корона пандемијасы илә мүбаризә апардығы бир шәраитдә Әһли-Бејт (ә) ардыҹылларындан хаһиш едирик ки әввәлки илләрдә олдуғу кими, касыблара вә мәһрум инсанлара јардым етмәкдә өнҹүлүк етсинләр.

Нәһајәт, сонунҹу ҝенишләндирилмиш зирвә топлантысында өтән иҹласда бизимлә бирликдә олан Али Шуранын ики үзвү “мәрһум Ајәтуллаһ Мүҹтәһид Шәбәстәри” вә “мәрһум Ајәтуллаһ Тәсхиринин” хатирәсини еһтирамла анырыг. Уҹа Аллаһдан Әһли-бејт (ә) мәктәбинин о ики хадими, Ассамблејанын диҝәр вәфат етмиш үзвләри, шәһид командирләр “Һаҹ Гасим Сүлејмани” вә “Әбу Меһди Әл-Мүһәндис”, еләҹә дә Суријада һәрәмләри мүдафиә едән ики јени шәһид вә Имам Хомејни (рәһмәтуллаһи әлејһ) үчүн Илаһи Ризван вә Али дәрәҹәләр арзу едирик.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Али Шурасы
Мүгәддәс Мәшһәд
11 Март 2022
8 Шабанул-Мүәззәм 1443
Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!