Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА – Хәбәр Аҝентлији
şənbə

17 noyabr 2018

14:01:28
916943

Ислам вә Идман

И. Хаменеи: Бајрагдарынызын чадралы ханым олмасы бүтүн истикбарчылара гаршы мүгавимәтинизин нүмунәси иди –Фото

Имам Хаменеи:Мән сиз гадынлара сәмими тәшәккүрүмү билдирирәм. Бу мәдәни ингилабын әзәлә нүмајиши иди.

Имам Хаменеи: "Өз әсаләтинизин горунуб сахланмасы үчүн өзүнүзә ҝүвәнмәјиниз чох ваҹиб мәсәлә иди. Бунун бир нүмунәсин группанызын бајрагдары олан чадралы ханым нүмајиш етдирди. Бу јәни сиз тәкбашына бүтүн дүнјада артан сојуг тәҹавүзләр гаршысында уникал бир шәкилдә дирәниш ҝөстәрдиниз."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислам Ингилабы Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеји, кечән ај Индонезијада кечирилән Паралимпија Ојунларында медал газанмағы баҹаран Иран Ислам Республикасынын идманчылары илә ҝөрүшүб.

Индонезијада кечирилән параолимпик јарышларында Иран Ислам Республикасынын идманчылары 51 гызыл, 42 ҝүмүш вә 43 бүрүнҹ медал кәсб едибләр. Үмумиликдә 136 медал газанан Иран Ислам Республикасынын идманчылары дүнја үзрә 3-ҹү мәгама јијәләнибләр.

Ҝөрүш заманы һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи чыхыш едәрәк белә бујурублар:

... Өз әсаләтинизин горунуб сахланмасы үчүн өзүнүзә ҝүвәнмәјиниз чох ваҹиб мәсәлә иди.

Бунун бир нүмунәсин группанызын бајрагдары олан чадралы ханым нүмајиш етдирди. Бу јәни сиз тәкбашына бүтүн дүнјада артан сојуг тәҹавүзләр гаршысында уникал бир шәкилдә дирәниш ҝөстәрдиниз. Дини, милли дәјәрләри вә милли ҝејимләриниз јәни чадра, һиҹаб вә иффәтинизи дүнја аренасында мүдафиә етдиниз.

Бу иш үрәкли олмағы вә ҹәсарәтлији тәләб едир. Чохлары күфр дүнјасынын артыгтәләбликләри гаршысында аҹиз галыб мүгавимәт ҝөстәрмәкдән әл чәкмишләр.

Мән сиз гадынлара сәмими тәшәккүрүмү билдирирәм. Бу мәдәни ингилабын әзәлә нүмајиши иди.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр