Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar

18 fevral 2024

17:20:00
1438827

Имам Хаменеи: Һәр кәс сечкиләрдә иштирак етмәлидир/ Өлкәни ислаһ етмәјин јолу сечкидир!

Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри проблемләрин һәлли вә ислаһатларын апарылмасы үчүн Милли Бирлијин вә 11 Исфәнд-(01 Март) сечкиләринин ваҹиблијини вурғулајараг, һәр кәси бу мүһүм үмуммилли тәдбирдә һәвәслә иштирак етмәјә чағырыб. Вә намизәдин дүзҝүн сечилмәси, сечкинин сәмәрәлилији вә бүтөвлүјү, сечки әхлагсызлығынын гаршысынын алынмасы илә бағлы мүһүм мәгамлары дилә ҝәтирибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Ислам Ингилабынын Али Мәгамлы Рәһбәри һәзрәти Ајәтуллаһ Сејјид әли Хаменеи бу ҝүн сәһәр Шәрги Азәрбајҹан әјаләтинин минләрлә инсаны илә ҝөрүшүндә “ҝүҹлү тәрәфләри ҝүҹләндирмәк, уғур әлдә етмәк вә зәиф нөгтәләри арадан галдырмаг” үчүн “өзүнә бахмаг”ы вә дүшмәнә бәсирәтлә вә пассивлик ҝөстәрмәдән нәзарәтдә сахламағы ики ваҹиб вә өнәмли вәзифә һесаб едибләр.

Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри проблемләрин һәлли вә ислаһатларын апарылмасы үчүн Милли Бирлијин вә 11 Исфәнд-(01 Март) сечкиләринин ваҹиблијини вурғулајараг, һәр кәси бу мүһүм үмуммилли тәдбирдә һәвәслә иштирак етмәјә чағырыб. Вә намизәдин дүзҝүн сечилмәси, сечкинин сәмәрәлилији вә бүтөвлүјү, сечки әхлагсызлығынын гаршысынын алынмасы илә бағлы мүһүм мәгамлары дилә ҝәтирибләр.

Ингилаб Рәһбәри Тәкәббүрлү Ҹәбһәни (АБШ, Гәрб Иттифагы, Инҝилтәрә, сионист режими вә с империалист гүввәләри) һеч шүбһәсиз Иранда сечкиләрин кечирилмәсинин әлејһинә олдугларыны гејд едәрәк билдирибләр:

 “Сечкиләр, (Вәлијји Фәгиһ) системинин ҹүмһуријјәтчилијинин тәзаһүрүдүр вә буна ҝөрә дә (Вәлијји Фәгиһ) системин һәм ҹүмһуријјәтчилијинә, һәм дә исламчылығына гаршы олан тәкәббүрлү гүввәләр вә Америка сечкиләрә вә халгын сечки мәнтәгәләриндә ҹошғулу иштиракына гаршыдыр.”

О, АБШ-ын сабиг президентләриндән биринин Иран халгындан өнҹәки сечкиләрдән бириндә иштирак етмәмәк хаһишинә тохунараг билдирибләр:

 “О президент билмәдән Ирана көмәк етди, чүнки инсанлар инадкарлыглары вә она гаршы мүгавимәтләри сәбәбиндән сечкиләрә ҝетдикҹә даһа чох һәвәслә гатылдылар, буна ҝөрә дә америкалылар даһа белә данышмырлар, амма мүхтәлиф јолларла халгы сечкиләрдән чәкиндирмәјә вә руһдан салмаға чалышырлар.”

Ингилаб рәһбәри сечкиләри Ислам Республикасы системинин әсас сүтуну вә өлкәдә ислаһат јолу адландырыб вә дејиб:

“Биз һамымыз сечкиләрдә иштирак етмәлијик. Проблемләри дүзәлтмәк, һәлл етмәк истәјәнләр ки, доғру јол сечкидир вә сечкијә ҝетмәлидирләр.”

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!