Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
şənbə

17 fevral 2024

16:45:00
1438487

Вилајәти: АБШ, Инҝилтәрә вә сионистләр бөлҝәнин ҝәләҹәјиндә мүтләг шәкилдә һеч бир рол ојнамајаҹаглар

Вилајәти билдириб ки, Мүгавимәт Гүввәләринин ҝенишләнмәси сионистләрин вә АБШ-н бөлҝәдәки ифратчылыглары илә мүбаризә үчүн чохлу имканлар јарадыр вә бу групун бөлҝәдәки мәгсәди, сионист режим вә онларын һавадарлары илә мүбаризә апармаг, Авропанын Гәрби Асија реҝиону үзәриндә һөкмранлығына сон гојмаг, Фәләстин халгыны вә диҝәр мәзлим халглары мүдафиә етмәкдир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али лидеринин мүшавири Әли Әкбәр Вилајәти Әл-Ҹәзирә вердији шәбәкәсинә мүсаһибәсиндә реҝионда баш верән сон һадисәләри тәһлил едиб.

Имам Хаменеи әзрәтләринин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири билдириб ки, ислами мүгавимәт груплары ҹоғрафи бахымдан һәссас әразиләрдә, о ҹүмләдән Баб әл-Мәндәб кими мүһүм су јолларында вә реҝионун диҝәр мүһүм нөгтәләриндә көнүллү шәкилдә мөвҹуддурлар. Вә мүгавимәт групларынын мүнтәзәм шәкилдә бир-бирини дәстәкләмәси ҝүн-ҝүндән артараг, јенилмәз мәрһәләјә чатыб.

Доктор Вилајәти даһа сонра вурғулајыб: “Сионист режимин сон ишғалы реҝион халгларыны вә дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә олан диҝәр азадлыг ахтаран инсанларыны Фәләстин халгы илә интеграсија олмасына сәбәб олуб. Әл-Әгса фыртынасы Фәләстин сәһнәсиндә өз нөвүнә ҝөрә уникалдыр вә кечмиш мүнагишәләрлә әһәмијјәтли фәргләрә маликдир. Фәләстинли дөјүшчүләрин 4 ајдан артыг мүддәтдән сонра сионистләрә гаршы дурмасынын нөвү вә интенсивлији ҝөстәрир ки, бу мүҹаһидләрин өзүнә инамы кечмишлә мүгајисәдә хејли јүксәкдир.”

Јәмәнин Фәләстинә дәстәк ролундан данышан доктор Вилајәти билдириб:

 “Јәмән Әнсаруллаһы дүшмәнләрә ағыр зәрбәләр ендирмәклә Америка, Инҝилтәрә вә сионист режимини вә онларын реҝиондакы мүттәфигләрини мәғлуб етди. Јәмәнлиләр инди Чинлә гаршыдурма иддиасы илә јарадылан Һинд океаны үзәриндә јени Гәрб вә реҝионал һөкмранлыг коалисијаларынын јаранмасынын әлејһинәдирләр.”

Ејни заманда доктор вилајәти әлавә едиб:

“Әҝәр гәрблиләр реҝионал иттифаг вә һәрби мөвҹудлуг (Аҝус, Ҝуад вә Ы2У2) јарадараг Һинд океанында мүһарибә аловуну јарада билсәләр, тәбии ки, дүнјанын бу мүһүм һиссәси онлары гане етмәјәҹәк вә онлар иғтишашлары Сакит Океана јајаҹаглар.”

Ислам Ингилабынын Али Рәһбәринин мүшавири даһа сонра дејиб:

“Јәмәнин Гырмызы дәниз вә Әрәбистан дәнизиндәки әмәлијјатлары сионист режимә гаршы тәзјигләри артырмаг мәгсәди илә Гәззә золағынын блокадасы ҝөтүрүләнә гәдәр давам едәҹәк вә Гәрби Асијада хариҹи гүввәләрин коалисијасынын јарадылмасынын гаршысыны алаҹаг.”

Доктор Вилајәти Әл-Әгса туфаны әмәлијјатынын нәтиҹәләри вә Американын Ираг, Сурија вә Јәмәндәки реҝионал мүгавимәтә гаршы зәрбәләри илә бағлы суала ҹаваб олараг дејиб:

 “Вурғулајырам ки, Јәмәндән Ираг вә Ливана гәдәр Фәләстин вә Суријадакы Ислами Мүгавимәт Гүввәләри гәләбә вә гүрурла бүтүн чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлиб.”

О әлавә едәрәк дејиб:

“Америкалылар Әфганыстан вә Ирагда уғурсузлуға дүчар олдулар вә бу өлкәләрдән гачдылар, инди исә Мүгавимәтә үзв олан өлкәләр Гәрби Асијада зүлм вә террорла мүбаризәдә уғур газандылар вә бундан сонра, прогнозлашдырыланлара ҝөрә, Гәрби Асија реҝионунун ҝәләҹәји мүтләг шәкилдә Америка, Инҝилтәрә вә сионистләр үчбуҹағынын хејринә олмајаҹаг.”

Вилајәти билдириб ки, Мүгавимәт Гүввәләринин ҝенишләнмәси сионистләрин вә АБШ-н бөлҝәдәки ифратчылыглары илә мүбаризә үчүн чохлу имканлар јарадыр вә бу групун бөлҝәдәки мәгсәди, сионист режим вә онларын һавадарлары илә мүбаризә апармаг, Авропанын Гәрби Асија реҝиону үзәриндә һөкмранлығына сон гојмаг, Фәләстин халгыны вә диҝәр мәзлим халглары мүдафиә етмәкдир.

Вилајәти сионист режимин Суријаја гаршы һәрби һүҹумларынын артмасынын Иран вә Сурија әмәкдашлығына тәсир едиб-етмәјәҹәји суалына ҹавабында дејиб:

“Иран Ислам Республикасы илә Сурија арасындакы әлагәләр дәрин, стратежи вә тамдыр. Иран Ислам Республикасы ингилабдан сонра өлкәләр вә мүгавимәт үнсүрләри арасында гызыл һалга кими Сурија илә һәртәрәфли вә стратежи әлагәләр гуруб. Иран Ислам Республикасы илә Сурија арасындакы әлагәләр тарихи кечмиши олан дәрин вә стратежи әлагәләрдир. Мүгавимәт Ҹәбһәсинин мүһүм өлкәләриндән бири кими Сурија реҝионал бәрабәрликләрдә чох һәлледиҹи рол ојнајыр. Мүгавимәт ҹәбһәси вәһдәт вә һәмрәј олмагла дүшмәнләрин фитнәләрини вә онларын мәнфур мәгсәдләрини зәрәрсизләшдирә билди вә чохлу гәләбәләр газанды вә шүбһәсиз ки, бундан сонра даһа бөјүк уғурлара имза атаҹагдыр.”

Ингилаб лидеринин мүшавири Суријада тәхминән 12 ил давам едән мүһарибәнин кечмишинә тохунараг дејиб.

 “Шүбһәсиз ки, Сурија бу ҝүн сионистләрин вә онларын һавадарларынын тәҹавүзүнә гаршы мүһарибәнин башландығы илләр илә мүгајисәдә даһа чох ҝүҹ газаныб.”

О, һәмчинин Суријанын бејнәлхалг балансдакы ролуну һәлледиҹи адландырыб.

АБШ вә Исраилин Сурија, Ливан вә Ирагдакы мүгавимәт һәрәкатларынын командирләринә гаршы һәјата кечирдији суи-гәсдләр вә Теһран илә мүттәфигләринин террор сијасәтилә мүбаризә стратеҝијасынын неҹә олаҹағы суалына ҹаваб олараг, Ингилаб Рәһбәринин мүшавири дејиб:

“Иран өзү террорун гурбаныдыр вә террора гаршыдыр. Америка Гәрби Асијада ИШИД вә Латын Америкасында башга бир нүмунә (Ҹонтра групунун јарадылмасы) кими террор груплашмаларыны формалашдырмаг вә дәстәкләмәклә террору дәстәкләмәкдә лидердир олдуғу кими, сионист режимини вә бу режимин Фәләстин халгына гаршы террор сијасәтини дәстәкләмәкдә дә иттиһам олунур.”

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!