Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə

24 may 2023

15:43:17
1368490

«Мета»нын ҹәримәләнмәси диҝәр технолоҝија ширкәтләри үчүн ибрәт дәрсидир

Авропа Бирлији билдириб ки, «Мета»нын ҹәримәләнмәси, диҝәр технолоҝија ширкәтләри үчүн ибрәт дәрсидир.

Авропа Бирлијинин даталары мүһафизә шөбәсинин мүдири дејиб: «Мета»нын ганун позунтуларынын ҝениш олмасына ҝөрә, ҹәримә о гәдәр јүксәк олмалы иди ки, бу саһә үзрә јердә галан ширкәтләр дә баша дүшсүнләр ки, әҝәр ганунлара риајәт етмәзләрсә, онлары олдугҹа пис агибәт ҝөзләјәҹәкдир.

Ики ҝүн бундан өнҹә елан олунду ки, Авропа тәнзимләјиҹиси/ “Фаҹебоок” вә “Ынстаҝрам”ын саһиби олан “Мета” ширкәтини/ даталары Авропадан АБШ-а ганунсуз шәкилдә өтүрдүјүнә ҝөрә, 1,3 милјард доллар ҹәримә едибдир.

Бу, Авропа Бирлији тәрәфиндән технолоҝија саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрән ширкәтләрә гаршы тәтбиг едилмиш ән ағыр ҹәримәдир. Бундан өнҹә ән јүксәк ҹәримә, 887 милјон доллар мәбләғиндә, Амазон ширкәтинә кәсилмишди.

 342/