Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə

24 may 2023

15:42:42
1368489

Украјна савашы дипломатик мәғлубијјәтин нәтиҹәсидир

Маҹарыстанын баш назири Украјна мүһарибәсини дипломатик мәғлубијјәтин нәтиҹәси адландырыб. Билдириб ки: Дөјүшләр мүзакирәләр јолу илә баша чатмалыдыр.

Дүнән ахшам Гәтәр игтисади форумунун кәнарында Украјнаја һәрби һүҹума ҝөрә, Москваны писләмәкдән чәкинән Виктор Урбан дејиб: Маҹарыстанын мөвгеји, елә илк андан бу иди ки, бу мүһарибә дипломатик мәғлубијјәтин нәтиҹәсидир вә һеч вахт баш вермәмәли иди.

Урбан Гәрбин Украјнаја һәрби јардымларынын давам етдирилмәси јеринә, бу бөһран үчүн дипломатик һәлл јолунун тапылмасыны истәјиб.

Маҹарыстан баш назири «Сизҹә, Кијев Москваја гаршы мүһарибәдә галиб ҝәлә биләрми?» суалынын ҹавабында вурғулајыб: Дөјүшләрин ҝедишаты ајдын шәкилдә ҝөстәрибдир ки, белә бир шеј мүмкүн дејил.

Виктор Урбанын сөзләринин фонунда гејд едәк ки, Маҹарыстан/ Авропа Бирлијинин Украјна үчүн планлашдырдығы/ Авропа сүлһ механизми кими јад едилән беш јүз милјон авролуг јени һәрби јардым пакетинин гәбул олунмасынын гаршысыны алмаг әзминдәдир.

 342/