Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə

24 may 2023

15:41:08
1368487

Мәҹлисин ганунвериҹилик ләјагәти онун нәзарәт ләјагәтиндән олдугҹа јүксәкдир

Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин јери вә әзәмәтини јүксәк дәјәрләндирән Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри мәҹлисин ганунвериҹилик ләјагәтини онун нәзарәт ләјагәтиндән олдугҹа јүксәк вә мүһүм адландырыблар.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи бу ҝүн Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин он биринҹи чағырышынын нүмајәндәләри илә ҝөрүшдә бу мәҹлиси бүтөвлүкдә вә үмуми бахышда ингилабчы, ҝәнҹ, чох фәал вә өлкә проблемләринин арадан галдырылмасы үзрә јахшы гәрарлар гәбул едән бир мәҹлис адландырыблар.

Ҹинаһ мүлаһизәләри кими һаллардан тәсир алмамаг да дахил олмагла ганунвериҹилијин зәрурәтләрини бәјан едән о һәзрәт дејибләр: Мәҹлисин сонунҹу илиндә јарымчыг галмыш лајиһә вә планларын арашдырылмасы вә/ инфлјасијанын арадан галдырылмасы вә истеһсалын инкишафы олан илин шүарынын һәјата кечмәси үчүн лазым олан ганунларын гәбул едилмәсини фасиәләсиз сәјлә нәтиҹәјә чатдырын.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи һәр ҹүр ганунвериҹиликдә үмуми сијасәтләрә там диггәти тамамилә зәрури адландырыб вә дејибләр: Гануну Аллаһын разылығы үчүн сағлам вә паклыгла јазын вә әҝәр белә оларса, мүтләг бәрәкәт верәр.

Ингилаб Рәһбәри өлкәнин проблемләринин мүәјјән едилмәси вә онларын һәлли үзрә ганувериҹилији он биринҹи мәҹлисин өзәлликләриндән сајыб вә әлавә едибләр: Коррупсија илә мүбаризә үзрә башлыҹа ганунлар ајры-сечкилик вә инһисарын арадан ҝөтүрүлмәси, әмәк вә фәалијјәт мүһитинин јахшылашдырылмасы вә гәтијјәт вә ачыг шәкилдә гәбул едилибдир.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи һазыркы мәҹлисин бәзи гәрарларыны стратежи адландырыб вә дејибләр ки: Ганун санксијаларын ләғви үчүн бир стратежи һәрәкәт, һәмчинин мүһүм вә әсаслы бир гәрар иди вә өлкәни нүвә мәсәләсиндәки чаш-башлыгдан вә билмәмәзлик вәзијјәтиндән хилас етди ки, онун иҹрасынын нәтиҹәләри һәтта бејнәлхалг аренада белә, мүшаһидә олунур.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи дүзҝүн бахыш вә јанашманы, гурулуш мәҹмуәсини ваһид варлыг кими ҝөрмәк вә мүкәммәл олмаг адландырыб вә әлавә едибләр ки, мәҹлис вә дөвләтин јанашмасы һәмкарлыг вә синержи олмалыдыр.

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри өз чыхышларынын әввәлиндә үч хордад, Хүррәмшәһрин азад едилмәси мүнасибәтилә бу мөҹүзәви гәһрәманлыгла бағлы, бөјүк Иран халгыны тәбрик едибләр.

О һәзрәт һәмчинин Бејтүлмүгәддәс әмәлијјаты барәдә јазылмыш китаблары мүталиә етмәји төвсијә етмәклә сөјләјибләр: Бу әзәмәтли фәтһдән ән мүһүмү, тәшәббүсләр, һәрби академијаларда тәдрис олунмаға лајиг һәрби планлар, инсанын ади ҝүҹүндән јүксәк рәшадәт вә фәдакарлыглар, јүксәк дәрәҹәли шәһидләр, һәмин надир әмәлијјатда баш вермиш диҝәр ҹәрәјан вә һәгигәтләрдир ки, тәсирини итирмәси вә унудулмасына јол верилмәмәлидир.

342/