Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə

24 may 2023

15:37:09
1368485

Иран вә Русија тиҹарәт мүбадиләләринин ҝүҹләндирилмәсинә тәкид едибләр

Иран Ислам Республикасы вә Русија Федерасијасынын мәркәзи банкларынын сәдрләри икитәрәфли тиҹарәтдә ики өлкәнин милли валјуталарынын ишләдилмәси, һәмчинин тиҹарәт мүбадиләләринин ҝүҹләндирилмәсинә тәкид едибләр.

Иран Ислам Республикасы Мәркәзи Банкынын сәдри Мәһәммәдрза Фәрзин/ Русија Федерасијасынын Мәркәзи Банкынын сәдри Елвира Набиуллина вә ону мүшајиәт едән нүмајәндә һејәтилә ҝөрүшдә/ ики өлкәнин банк вә пул мүбадиләләринин артырылмасы ваҹиблијинә тәкидлә дејибдир ки: Иран вә Русија тиҹарәт банклары арасында карҝүзарлыг әлагәләринин ҝенишләндирилмәсинин сүрәтләндирилмәси вә бу әлагәләрин ҝүҹләндирилмәси иш ҝүндәминдә дурур.

Русија Федерасијасынын Мәркәзи Банкынын сәдри Елвира Набиуллина да бу ҝөрүшдә игтисади вә тиҹари әмәкдашлыгларын ҝенишләндирилмәси истигамәтиндә ики өлкәнин банк инфраструктурларындан ән јахшы шәкилдә истифадә едилмәси, һәмчинин пул вә банк мүбадиләләринин ҝүҹләндирилмәсинә тәкид едиб вә билдириб: Пул вә банк әлагәләринин ҝенишләндирилмәси вә дәринләшдирилмәси мәгсәдилә ики өлкәнин мәркәзи банкларынын техники-ихтисас һејәтләринин мүбадиләси бу истигамәтдә мүһүм һесаб олунур ки, бу да һәјата кечирилибдир.

342/