Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə axşamı

23 may 2023

20:58:19
1368229

Авропа Иттифагы: “Мета” -нын ҹәримәси диҝәр информасија ширкәтләринә дәрс олаҹаг

Авропа Иттифагынын мәлуматларын мүһафизәси рәһбәри чыхышында билдириб ки, " "Мета" - нын ганун позунтусу ҝениш шәкилләндијинә ҝөрә тәтбиг едилән ҹәримәләр о гәдәр јүксәк олмалыдыр ки, бу саһәдә фәалијјәт ҝөстәрән ширкәтләр дә охшар аддым атдыгда бу онлар үчүн даһа пис нәтиҹәләрә сәбәб олаҹағыны анламалыдыр.

Хатырладаг ки, дүнән, Авропа регулатору Фаҹебоок вә Ынстаҝрам-ын саһиби Мета ширкәтинин мәлуматлары Авропадан АБШ-а ганунсуз өтүрдүјүнә ҝөрә 1,3 милјард доллар ҹәримәләндији ачыгланыб.

Гејд едәк ки, бу, Авропа Иттифагынын технолоҝија ширкәтләринә тәтбиг етдији ән ағыр ҹәримәдир вә бундан өнҹә ән јүксәк ҹәримә Амазон үчүн 887 милјон доллар мәбләғиндә тәтбиг едилмишди.

342/